Vecāku viedoklis - COVID attālinātās mācības
Labdien!
COVID - 19 radītie izaicinājumi, kad bija nepieciešams nodrošināt attālinātu mācību procesu, radīja līdz šim nebijušu krīzes situāciju, kad skolēnu vecākiem bija jākļūst arī par mācību procesa līdzdalībniekiem, lai palīdzētu bērniem mācīties attālināti. Pandēmijas laikā pieņemtie lēmumi par mācīšanās procesa nodrošināšanu bija krīzes situācijas ietekmēti. Lai mācītos no šīs krīzes un apzinātos, kā turpmāk šādas situācijas veiksmīgāk pārvarēt, ir nepieciešams apzināties gan krīzes mācības, gan arī pozitīvos piemērus dažādu risinājumu izmantošanā.
Šobrīd Valsts pētījuma programmas projektā "Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par
koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē" (VPP-COVID-2020/1-0013) vēlamies apzināt vecāku viedokli par attālinātās mācīšanās laikā piedzīvoto. Aptaujā lūdzam piedalīties skolēnu vecākus (vai bērnu pārstāvjus). Anketa ir anonīma un iegūtie viedokļi tiks analizēti tikai apkopotā veidā
Jūsu dzimums *
Cik bērnu ir Jūsu ģimenē (dzīvo ar Jums kopā vienā mājsaimniecībā) *
Jūs esat: *
Šī pētījuma fokusā ir skolas vecuma bērni. Ja Jūsu ģimenē ir vairāki bērni, kuri apmeklē skolu, tad turpmāk lūdzam aizpildīt anketu par vienu bērnu, jo pieredzes dažādiem bērniem var būt atšķirīgas. Ja tas nav iespējams, tad izvēlaties to, kura pieredze Jūsuprāt vislabāk raksturo attālināta mācību procesa laikā piedzīvoto,
Turpmāk lūdzam sniegt informāciju par bērnu, par kuru tiek aizpildīta šī anketa
Klase, kurā mācījās bērns Covid-19 pandēmijas laikā *
Bērna dzimums *
Lūdzu izvērtēt cik lielā mērā katrs no zemāk minētajiem cilvēkiem sniedza bērnam atbalstu attālināta mācību procesa laikā *
Ja pieņemam, ka bērna mācību process kopā veido 100%, tad, izvērtējot zemāk minēto cilvēku iesaisti, atzīmējiet aptuveno procentuālo rādītāju, kas raksturo šo cilvēku sniegto atbalstu bērnam attālinātu mācību laikā. Mēs nesagaidām matemātisku precizitāti, bet gan vēlamies saprast atbalsta aptuveno sadalījumu. Piemēram, ja uzskatāt, ka tēvs iesaistījās atbalsta sniegšanā par 50%, māte par 20% un bērns pats tika galā ar 30% uzdoto darbu, tad nav nepieciešams aizpildīt visus 100%. Ja uzskatāt, ka bērns pats tika galā ar visu pilnā mērā, tad varat pie visiem minētajiem cilvēkiem atzīmēt 0.
90-100%
70-90%
50-70%
30-50%
10-30%
1-10%
0
Māte
Tēvs
Citi ģimenes bērni
Vecvecāki
Skolotāji
Cits cilvēks (piemēram, privātskolotājs)
Kāda veida atbalsts bija nepieciešams, lai bērns spētu pilnvērtīgi izpildīt uzdoto *
Lūdzu novērtējiet zemāk minētās mācību darba formas, kas tika izmantotas attālināta mācību procesa laikā *
Visi skolotāji tā rīkojās/to izmantoja
Lielākā daļa skolotāju tā rīkojās/to izmantoja
Tikai atsevišķi skolotāji tā rīkojās/to izmantoja
Neviens
Nezinu
Tiešsaistes mācību nodarbības (Skype, ZOOM, Whatsup utml.)
Uzdevumu sūtīšana, kas bija jāizprintē un jāaizpilda pēc tam aizsūtot skolotājam izpildīto darbu
Uzdevumu uzdošana, izmantojot tiešsaistes mācību platformas (piemēram, uzdevumi.lv, fizmix.lv utml.)
Dažādu eseju un referātu uzdošana (digitāla iesniegšana)
Uzdevumu uzdošana no grāmatām, kur bija jāizpilda noteikti uzdevumi (drukāta versija)
Radošu uzdevumu uzdošana, kur bērnam bija nepieciešams kaut ko paveikt patstāvīgi
Fizisku aktivitāšu uzdošanu
Video filmēšana par uzdoto darbu
Ja iepriekšējā jautājumā nav iekļautas uzdevumu formas, kuras Jūsu bērnam tika uzdotas, tad lūgums tās minēt šeit
Kā bērns saņēma informāciju par veicamajiem darbiem? *
No visiem skolotājiem
No lielākās daļas skolotāju
No atsevišķiem skolotājiem
Neviens skolotājs tā nesūtīja
Nezinu
Man (vecākam / aizbildnim) e-pastā
Bērnam e-pastā
E-klasē (elektroniskajā skolvadības sistēmā)
Skolas izvēlētā platformā (Google Classrom, Microsoft teams utml.)
Saziņas grupā (WhatsApp u.c.)
Individuālā īsziņā (SMS, WhatsApp u.c)
Ja iepriekšējā jautājumā nav iekļauts veids, kā bērns saņēma uzdevumus, tad lūgums to minēt šeit
Lūdzu izteikt Jūsu viedokli par izmantotajām darba formām *
Tas bija grūti un nevajadzīgi
Tas bija grūti, bet nepieciešami
Tas bija nepārdomāti, jo bērns to nevarēja patstāvīgi izpildīt
Tas bija samērīgi un bērns tika ar to galā
Tas bija pārāk viegli un neko nedeva
Tas bija nevajadzīgi, jo bērni atbildes norakstīja (vai paši izdomāja bez pamatojuma)
Tādu darbu nebija
Tiešsaistes mācību nodarbības (Skype, ZOOM, Whatsup utml.)
Uzdevumu sūtīšana, kas bija jāizprintē un jāaizpilda pēc tam aizsūtot skolotājam izpildīto darbu
Uzdevumu uzdošana, izmantojot tiešsaistes mācību platformas (piemēram, uzdevumi.lv, fizmix.lv utml.)
Dažādu eseju un referātu uzdošana (digitāla iesniegšana)
Uzdevumu uzdošana no grāmatām, kur bija jāizpilda noteikti uzdevumi (drukāta versija)
Radošu uzdevumu uzdošana, kur bērnam bija nepieciešams kaut ko paveikt patstāvīgi
Fizisku aktivitāšu uzdošanu
Video filmēšana par uzdoto darbu
Ja iepriekšējā jautājumā nav iekļautas izmantotās darba formas, tad lūgums to minēt šeit
Kā tika pārbaudīti uzdotie darbi? *
Katru reizi, kad darbs tika uzdots
Samērā regulāri
Neregulāri
Nekad
Nezinu
Tie bija jāaizpilda darba lapās, vai pašam jāuzraksta, jāiesūta elektroniski un skolotājs sniedza atgriezenisko saiti
Tie bija jānofilmē un jānosūta skolotājam, kurš novērtēja un sniedza atgriezenisko saiti
Bērns pats sevi vērtēja pēc noteiktiem kritērijiem
Salīdzinot savas atbildes ar dotajām atbildēm
Datorizēta tiešsaistes rīka nodrošināta atgriezeniskā saite
Tiešsaistes nodarbību laikā tika pārrunāts kā veicās ar darbiem
Ja iepriekšējā jautājumā nav iekļauts veids, kā tika pārbaudīts paveiktais, tad lūgums to minēt šeit
Kāda veida atgriezenisko saiti skolotāji sniedza par veiktajiem darbiem? *
Visi skolotāji tādu vērtēšanas formu izmantoja
Liela daļa skolotāju tādu vērtēšanas formu izmantoja
Atsevišķi skolotāji tādu vērtēšanas formu izmantoja
Neviens skolotājs tādu vērtēšanas formu neizmantoja
Nezinu
Datorizēta tiešsaistes rīka nodrošināta atgriezeniskā saite
Atzīme E-klasē (ar komentāriem)
Atzīme E-klasē (bez komentāriem)
“ieskaitīts / neieskaitīts” E-klasē
Individuāli pārrunājot bērna snieguma pašvērtējumu
Individuāls skolotāja sniegts komentārs par bērna padarīto
Savstarpējā darbu vērtēšana (komunicējot ar klasesbiedriem)
Ja iepriekšējā jautājumā nav iekļauts veids, kā bērns saņēma atgriezenisko saiti no skolotāja, tad lūgums to minēt šeit
Bērns tika iesaistīts sava darba pašnovērtēšanā un savstarpējā darbu vērtēšanā, izmantojot tos pašus kritērijus, pēc kuriem tika vērtēts viņa sniegums mācību posma noslēgumā? *
Laikus saņēmāt skaidru informāciju par vērtēšanas saturu un kārtību? *
Kādus digitālus mācību līdzekļus bērns izmantoja mācību procesā
Piemēram, uzdevumi.lv, soma.lv, fizmix.lv, utml.
Kādas mācību vadības sistēmas bērns izmantoja mācību procesā?
E-klase, ClassFlow, Mykoob, Moodle u.c.
Vai tika izmantotas stundas no "Tava klase"
Clear selection
Kādas prasmes bērnam nācās apgūt, lai varētu izpildīt uzdevumus?
To prata izmantot pilnā mērā
To daļēji prata izmantot, bet bija jāapgūst arī jaunas iemaņas
To pirms tam nemācēja izmantot
To nebija nepieciešams apgūt, jo skolotāji neko tādu neuzdeva
Nevaru novērtēt
Datora un printera lietošana
Pieslēgšanās internetam
e-pasta lietošana
Pielikumu pievienošana e-pasta saziņai
Pieslēgšanās tiešsaistes konferenču programmatūrām (piemēram, ZOOM, Microsoft Teams)
WhatsApp lietošana
Video filmēšana un fotografēšana
Digitālās komunikācijas ētika
Clear selection
Ja iepriekšējā jautājumā nav iekļautas prasmes, ko bērnam nācās apgūt, tad lūgums to minēt šeit
Vai Jums bija pieejamas nepieciešamās tehniskās ierīces, lai bērns varētu izpildīt uzdotos darbus?
Nebija vajadzības
Dators
Printeris
Skaneris
Planšete
Viedtālrunis
Klavieres
Sporta ekipējums
Audio austiņas
Kamera / Fotoaparāts
Cits (precīzāk norādīt nakamajā jautājumā)
Clear selection
Ja iepriekšējā jautājumā nav iekļauta kāda nepieciešamā tehniskā ierīce, ko bērnam vajadzēja izmantot mācību procesā, tad lūgums to minēt šeit
Ja nepieciešamo ierīču nebija, tad kā risinājāt šo problēmu? *
Nopirkām
Aizņēmāmies
Vairāki ģimenes locekļi dalīja vienu ierīci
Saņēmām ziedojumu
Skola nodrošināja
Pašvaldība nodrošināja
Valsts nodrošināja
Bija pašiem
Nebija vajadzības
Šī ierīce nebija nepieciešama mācību procesā
Dators
Printeris
Skeneris