ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการฯ
คำชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยริการฯ แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2) ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ  
3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
แบบสอบถามมี 5 ระดับ ได้แก่ 5 หมายถึง มากที่สุด, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถึง น้อยที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงานที่่สังกัด
ช่องทางที่ขอรับบริการมากที่สุด
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ  
1.ความพึงพอใจด้านกระบวนงาน/การให้บริการ
1.1 การให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการตามลำดับก่อน - หลัง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 การให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการตามลำดับก่อน - หลัง
1.2 การให้บริการตามที่ต้องการ ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
1.3 การให้ข้อมูล เอกสาร เผยแพร่ รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
Clear selection
2.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ
2.2 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
2.3 การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.4 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
2.5 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเหมาะสม
2.6 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
Clear selection
3. ความพึงพอใจด้านทรัพยากรที่ให้บริการและสถานที่
3.1 ความเพียงพอของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ความเพียงพอของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3.2 ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3.3 ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต
3.4 ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
3.5 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3.6 ความเร็วในการใช้งาน Internet แบบไร้สาย
3.7 ความเหมาะสมในการให้บริการของ Internet แบบมีสาย
3.8 ความเพียงพอของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย แบบมีสาย จุดให้บริการอินเทอร์เน็ต
3.9 สถานที่สำหรับรอเรียนมีอย่างเพียงพอ
Clear selection
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ สำหรับพัฒนาการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse