แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนและนิสิตต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ท่านติดต่อกับหน่วยงานใดของสำนักงานอธิการบดี *
ประเด็นข้อสอบถาม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาทางด้านการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างสะดวก
ท่านได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การเสริมทักษะชีวิต หรือกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ท่านได้รับการดูแลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยฯ อย่างดี
ท่านพึงพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด (ไม่นับรวมเจ้าหน้าที่ของคณะ)
สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยฯ มากน้อยเพียงใด เช่น การจัดรถสวัสดิการ การให้บริการอินเตอร์เน็ต ร้านค้าสวัสดิการ ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น
ความคิดเห็นอื่น ๆ โปรดระบุ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse