แบบประเมินภาพรวมหลักสูตร ชัยยะขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบประเมินภาพรวมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ชัยยะขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 ทุกความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรดคลิกลงในช่องที่กำหนดให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงคำตอบเดียวในแต่ละหัวข้อ
1. ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
 1.1 หัวข้อวิชาที่เรียนมีความเหมาะสมกับหลักสูตร
1.2 จำนวนวิชาเรียนมีความเหมาะสม
1.3 การจัดเนื้อหาวิชาเรียน
1.4 ท่านได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพิ่มเติมจากการฝึกอบรม
1.5 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
1.6 ระยะเวลาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
2. การอำนวยการของเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
2.1 มีความเอาใจใส่ผู้เข้ารับการอบรม
2.2 มีความสนใจช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เข้ารับการอบรม
2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกพร้อม
 2.4 มีความเสมอภาคในการปฏิบัติ
3. ระเบียบวินัย *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
3.1 ข้อปฏิบัติในระหว่างการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
3.2 ข้อปฏิบัติภายในสถานที่ฝึกมีความเหมาะสม
3.3 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลามีความเหมาะสม
3.4 การเคร่งครัดในการปฏิบัติตามระเบียบวินัย
4. สถานที่พัก/กองร้อย *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
4.1 การจัดกองร้อย/ห้องพักมีความเหมาะสม
4.2 ความสะอาดของกองร้อย/ห้องพัก
4.3 การถ่ายเทของอากาศมีความเหมาะสม
4.4 จำนวนห้องน้ำเพียงพอ
4.5 ความสะอาดของห้องน้ำ
4.6 การจัดสาธารณูปโภค (ประปา,ไฟฟ้า) เหมาะสม
4.7 ปริมาณน้ำดื่มเพียงพอ
5. การจัดอาหาร *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
5.1 ปริมาณอาหารเพียงพอ
5.2 รสชาติอาหารเหมาะสม
5.3 อาหารมีคุณภาพเหมาะสม
5.4 การจัดรายการอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม
5.5 ความสะอาดของภาชนะใส่อาหาร
5.6 การจัดสถานที่รับประทานอาหารเหมาะสม
6. ห้องเรียน *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรง
6.1 การจัดห้องเรียนมีความเหมาะสม
6.2 ความสะอาดของห้องเรียน
6.3 แสงสว่างเพียงพอ
6.4 อุณหภูมิห้องเรียนมีความเหมาะสม
6.5 โสตทัศนูปกรณ์ (ระบบเสียง,ความคมชัดของภาพ,แสงสว่าง)
7. สถานที่ฝึก *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
7.1 การจัดสถานที่ฝึกเหมาะสม
7.2 อุปกรณ์การฝึกมีจำนวนเพียงพอ
7.3 อุปกรณ์การฝึกอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
7.4 อุปกรณ์การฝึกสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
8. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หากไม่ได้ใช้บริการข้ามไปตอบข้อ 9)
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
8.1 การจัดสถานที่ศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด) เหมาะสม
8.2 ความหลากหลายและจำนวนของสื่อการเรียนรู้เหมาะสม
8.3 การเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งศึกษาค้นคว้า
8.4 WiFi , Hot spot + Internet สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว
9.ด้านสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
9.1 น้ำประปามีความสะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค
9.2 การให้บริการไฟฟ้ามีความครอบคลุมทั่วถึง
9.3 วิธีการ่จัดการขยะมีความเหมาะสม
9.4 วิธีการจัดการน้ำเสียมีความเหมาะสม
9.5 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาหารมีความพร้อมในการใช้
10. ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
10.1 มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
10.2 การมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี เช่น การส่งเสริมการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ การทำความเคารพ การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ความสามัคคี ฯลฯ
10.3 สถานที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
10.4 การปรับแต่งอาคาร สถานที่ และรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม
10.5 การปรับแต่ง และรักษาภูมิทัศน์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10.6 ป้ายบอกตำแหน่ง อาคาร สถานที่ และจุดให้บริการต่าง ๆ
10.7 ความประทับใจในภาพรวมของการปรับปรุงภูมิทัศน์ การตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์
10.8 การรักษาความปลอดภัยของบริเวณอาคารเรียนกองร้อย และบริเวณโดยรอบ ฯลฯ
10.9 มีพื้นที่จัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ
10.10 มีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
10.11 มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
10.12 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms