แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจำปีบัญชี 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คำชี้แจง ขอให้ท่านเติมข้อความและทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประเภทตำแหน่ง
5. อายุราชการ
6. ท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (เงินเดือน + เงินวิทยฐานะ + เงินค่าตอบแทน)
7. หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
8. อีเมล
Your answer
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของข้าราชการครูฯ ที่มีต่อการให้บริการเงินทุน หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ด้านการประชาสัมพันธ์
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
สื่อประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ก.ค.ศ. มีความเหมาะสม
การเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ มีประโยชน์ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอกู้เงิน
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน
จำนวนงวดและเงื่อนไขในการจ่ายเงินกู้
ระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้
อัตราค่าปรับในกรณีผิดชำระหนี้
การบริหารจัดการและตอบสนองความต้องการ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
เอกสารให้ความรู้ /สื่อประชาสัมพันธ์
สถานที่ให้บริการสะอาด มีความเป็นระเบียบ
เครื่องมือ/ อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
มีข้อมูล/ เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและ
มีการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน
ป้าย/ข้อความบอกจุดบริการ มีความชัดเจน
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง
มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม
มีกรอบระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
การให้บริการในภาพรวม
ด้านคุณภาพของการให้บริการ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
เอกสารหรือคำแนะนำชัดเจนเข้าใจง่าย
ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ
ได้รับบริการครบถ้วนและถูกต้อง
ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภารกิจ
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันตามกำหนด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถช่วยเหลือ บรรเทาภาระหนี้สิน และยกระดับ ชีวิตความเป็นอยู่ของท่าน ได้หรือไม่ เพียงใด
เพราะเหตุใด
Your answer
2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีความเหมาะสมหรือไม่
เพราะเหตุใด
Your answer
3. วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท เหมาะสมหรือไม่
เพราะเหตุใด
Your answer
4. วงเงินให้กู้ยืมที่ท่านต้องการให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จัดสรรให้จำนวนเท่าใด (ขอให้ท่านตอบตามความต้องการใช้จริง) โปรดระบุจำนวนเงิน (บาท)
Your answer
5. เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแหล่งเงินกู้จำนวนมากและสามารถกู้ได้มากกว่าเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรจะดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูต่อไปหรือไม่
เพราะเหตุใด
Your answer
6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service