ร่วมสนุก Learning Quiz for Faculties in February 2018

ตอบคำถามชิงรางวัลเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กฎ กติกา มารยาท
1. ผู้เข้าร่วมสนุกต้องเป็นนักศึกษาปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทุกคณะ
2. ต้องตอบคำถามให้ครบทั้ง 7 ข้อ (ตอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
3. ของรางวัลจะพิจารณาให้กับผู้ตอบคำถามที่ถูกมากที่สุดก่อน หากมีคนตอบถูกเท่ากันจะใช้วิธีจับฉลาก
4. โปรดใส่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา อีเมล หรือโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อรับของรางวัล (หากได้)
5. ได้เพชรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ดวง (e-Diamond)
6. ร่วมสนุกได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และจับรางวัลผู้โชคดี(และเก่ง) วันที่ 1 มีนาคม 2561
7. ค้นหาคำตอบได้ที่ URL: http://library.bu.ac.th/ เลือก SEARCH > E-RESOURCES > login Name > Password เข้าใช้งาน > เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ หรือ Help > เลือก MANUALS > เลือก DATABASE MANUALS(TH LANGUAGE) คู่มือการใช้ฐานข้อมูล

หมายเหตุ: ของรางวัลต้องมารับภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ บนหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ หากไม่มารับถือว่าท่านสละสิทธิ์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม / Knowledge this activity
  สามารถนำความรู้ที่ได้ัรับจากกิจกรรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ / How useful should this activity be in your job/learning?
  เกิดแรงจูงใจ/แรงกระตุ้นในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น / This activity make my inspiration/motivation in learning 
  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Learning Quiz / The public relations of the activity
  ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมโดยภาพรวม / Overall how would you rate the activity
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  โปรดคลิกส่งคำตอบ >>> ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ