Вашите предложения са важни за бъдещето на град Стара Загора!

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Стара Загора бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г. На сайта на община Стара Загора http://www.starazagora.bg/images/stories/municipality/URE/inf_materialIPGVR.pdf е качен информационен материал със зоните за въздействие и финансовите инструменти на Европейския съюз. Всяко Ваше предложение е от значение за успешното идентифициране на проектни идеи!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  “Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие ”2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Стара Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”