แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
ประเภทผู้รับบริการ *
ความถี่ของการใช้บริการ *
สังกัด *
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ
คำชี้แจง โปรดเลือกระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนในการบริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีกระบวนการและขั้นตอนเป็นระบบชัดเจน
ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
มีบริการตามลำดับ ก่อน-หลัง
ระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม
2.2 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ผู้ให้บริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ
ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในการชี้แจงและให้คำแนะนำตอบข้อหารือให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส กริยามารยาท พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
ผู้ให้บริการบริการด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.3 ด้านอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีป้าย/สัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
ความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ
ท่านมีความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms