แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เลือกหน่วยงานที่ท่านต้องการประเมิน *
เพศ *
สถานภาพของผู้รับบริการ *
ความถี่ของการใช้บริการ *
สังกัด *
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ
คำชี้แจง โปรดเลือกระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
2.1 กระบวนการ/ขั้นตอนในการบริการ *
5
4
3
2
1
มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
ระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม
2.2 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ *
5
4
3
2
1
ผู้ให้บริการมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ
ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ผู้ให้บริการพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกันเอง
ผู้ให้บริการ ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
2.3 ด้านอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
มีป้ายระบุหน่วยงานที่ชัดเจน
สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
มีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการให้บริการอย่างเพียงพอ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service