Občianska iniciatíva Monitor - Hromadná pripomienka (č. materiálu 43033/2012)

Milí naši potenciálni priaznivci,

dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti, že zbierame podpisy pod hromadnú pripomienku verejnosti, ktorej cieľom je pokúsiť sa o nápravu rozbehnutého procesu vládneho Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky schváleného vládou v októbri 2010 a pokračujúceho realizačnými projektmi do dnes v rozpore s viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Je to jedna z našich ďalších aktivít, ktorými sa snažíme upozorniť na bezprecedentné porušovanie environmentálneho komunitárneho práva, ako aj právnych predpisov Slovenskej republiky spojených s prijatím a realizáciou tohto Programu útvarom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny.
Preto všetkých prosíme o podporu hromadnej pripomienky a aktívne šírenie tejto informácie. Času je veľmi málo do 24.januára 2012 do 24.00 hod !
Vzhľadom k tomu, že iba hromadná pripomienka, s ktorou sa stotožní 500 a viac fyzických alebo právnických osôb môže vstúpiť do rozporového konania a súčasťou takejto pripomienky musí byť splnomocnenec zástupcov verejnosti na ich zastupovanie, v návrhu sme ustanovili zástupcu našej iniciatívy, ktorý bude zároveň splnomocnenec zástupcov verejnosti .
Hromadná pripomienka verejnosti k Návrhu tretieho realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky (č. materiálu 43033/2012)

Tu je link, na zverejnený text tohto materiálu Portálom právnych predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=191&matEID=4829&langEID=1

---------------------------------------------------------------------------------------

Typ pripomienky: všeobecná (k celému materiálu)

Vážnosť pripomienky: zásadná

Text pripomienky:

Požadujeme, aby návrh „Tretieho realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky“ bol posúdený ako strategický dokument podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obídením procesu environmentálneho posudzovania dochádza k hrubému porušovaniu viacerých smerníc Európskeho parlamentu a rady. Slovenská republika tak môže byť vystavená sankciám zo strany Európskej únie za ich porušovanie.
Do časti 4 na strane 6 „Časová a vecná postupnosť realizácie 3.RP“ preto požadujeme vložiť ako bod č. 1 nasledovný text :
1. Predkladaný materiál bude pred jeho vlastnou realizáciou posúdený v súlade so zákonom č. 24/2000 Z.z. ako strategický dokument.


Odôvodnenie pripomienky:

Predkladaný materiál - návrh projektu „Tretí realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR“ pripravovaný na schválenie vládou Slovenskej republiky prostredníctvom legislatívneho postupu napĺňa svojim obsahom, zámerom, dosahom, dopadom a formou schvaľovania všetky atribúty strategického dokumentu, ako ho vníma zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z hľadiska obsahu a zámeru ide o plánovací dokument, ktorý má na lokálne určených územiach a na jednotnom princípe s použitím jednotnej metodiky riešiť okrem iného problematiku protipovodňovej ochrany. Z hľadiska dosahu a dopadu ide o plán súborov činností a aktivít, ktoré zasahujú do viacerých zložiek životného prostredia (voda, pôda, ekosystémy), pričom môže ísť aj o lokality, na ktorých sa nachádzajú chránené územia zaradené do európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Z hľadiska formy schvaľovania ide o dokument, ktorý finálne schvaľuje vláda SR, čo je základným definičným znakom strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle § 3 písm. d) zákona č. 24/2006 Z.z.
Povaha tohto dokumentu preto vyžaduje dodržať také zákonom predpísané regulatívne a administratívne postupy pred jeho schválením, ktoré by zabezpečili dôsledné posúdenie vplyvu plánovaných aktivít na životné prostredie, vrátane vplyvu na chránené územia podľa osobitných predpisov. V zmysle platných legislatívnych postupov je navrhovateľ povinný pred predložením návrhu strategického dokumentu na rokovanie vlády vykonať proces environmentálneho posudzovania. Environmentálne posudzovanie sa vykonáva počas prípravy plánu alebo projektu pred jeho schválením, alebo postúpením na legislatívne konanie, pričom musí byť v zmysle zákona zabezpečená aj účasť verejnosti, predovšetkým verejnosti z takých odborných kruhov, ktoré nie sú súčasťou štátnej exekutívy. Zabezpečenie účasti verejnosti je nevyhnutné najmä z hľadiska poskytnutia príležitosti zainteresovanej laickej i odbornej verejnosti alebo verejnosti majúcej záujem v danej veci vyjadriť a prezentovať svoj názor. Jedine týmto procesom bude príslušným orgánom, ako aj širokej verejnosti v zmysle Smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a rady z 27. júna 2001, poskytnutá včasná a účinná možnosť vyjadriť svoje stanoviská ešte pred schválením, alebo postúpením na legislatívne konanie.
Vzhľadom na to, že predkladaný materiál má všetky atribúty strategického dokumentu a počíta s realizáciou viacerých aktivít v chránených územiach podľa osobitných predpisov, pred schválením vládou Slovenskej republiky povinne podlieha procesu environmentálneho posudzovania.


Za splnomocnenca zástupcov verejnosti pri rokovaní o pripomienke určujeme :
RNDr. Tibora Kovácsa, narodený 9.4. 1963 v Bratislave, adresa : 900 43 Kalinkovo 425


Žiadame, aby navrhovateľ v prípade, že nevyhovie hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil v zmysle Čl.11 bodu 4 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Vlády Slovenskej republiky rozporové konanie.

---------------------------------------------------------------------------------------

Vďaka za akúkoľvek formu podpory.
RNDr. Tibor Kovács, Kalinkovo 425, 90043, zástupca občianskej iniciatívy Monitor

Máte dve možnosti, ako nás môžete PODPORIŤ :

1. PRIAMO, zaregistrovaním na Portáli právnych predpisov :
https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx
po registrácii a úprave svojho profilu získate oprávnenie priamej podpory našej hromadnej pripomienky k uvedenému materiálu na nasledovnom linku :
https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=4829&mrEID=231568

2. NEPRIAMO, vyplnením formuláru uvedeného nižšie :

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pre regulárne uplatnenie hromadnej pripomienky je nevyhnutné mať zástupcu verejnosti. Preto Vás prosíme, aby ste sa oboznámil s nasledovným textom :

Súhlasím, aby mojim zástupcom vo veci uplatnenia a prerokovania hromadnej pripomienky občianskej iniciatívy MONITOR k návrhu „Tretieho realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky“ bol pán RNDr. Tibor Kovács, nar. 09.04.1963, trvalé bydlisko: 90043 Kalinkovo 425 (ďalej len „zástupca iniciatívy“). Zastupovanie sa týka úkonu registrácie mojej osoby ako podporovateľa hromadnej pripomienky na Portáli právnych predpisov, úkonu podporenia hromadnej pripomienky (v prípade potreby aj opakovaného), úkonov zastupovania pri prejednávaní hromadnej pripomienky a účasti na prípadnom rozporovom konaní, ako aj vo veci komunikácie s predkladateľom pripomienkovaného materiálu. Na účel regulárnej registrácie je zástupca iniciatívy oprávnený uskutočniť všetky potrebné technické úkony. Zároveň súhlasím s tým, aby si zástupca iniciatívy v prípade potreby prizval na prejednávanie pripomienky iné osoby, zaručujúce odbornú a právnu obhajobu pripomienky.

Uvedený súhlas vyjadrujem:
a) v prípade použitia nižšie uvedeného formulára vyplnením všetkých povinných polí formulára a ich odoslaním zástupcovi iniciatívy (kliknutím na tlačidlo „Odoslať“),
b) v prípade mojej podpory uvedenej hromadnej pripomienky priamo na Portáli právnych predpisov kliknutím na príslušné tlačidlo pre jej podporu, ktoré umožňuje prostredie tohto portálu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Priebežný počet podporovateľov:
PRIAMO - zaregistrovaných na Portáli právnych predpisov : 40
NEPRIAMO - vyplnením tohoto formuláru : 657

Link na zoznam podporovateľov NEPRIAMO, kde môžete naďalej vyjadrovať Vašu podporu:
https://sites.google.com/site/oimonitor/

Link na zoznam podporovateľov PRIAMO (do 24.1.2012 24:00):
https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupporterList.aspx?instEID=191&matEID=4829&mrEID=231568&langEID=1

(posledná aktualizácia stavu počtov podporovateľov: 29.1.2012 10:12)


Zoznam podporovateľov hlasujúcich do 24.1.2012 12:00 hod bude v tlačenej forme odovzdaný v podateľni Úradu vlády SR.


ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DÔVERU
------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDUJTE NAĎALEJ TÚTO STRÁNKU. NÁJDETE TU AKTUÁLNE INFORMÁCIE O ĎALŠOM VÝVOJI !


24.1.2012 13:30 Hromadná pripomienka vrátane zoznamu podporovateľov bola odovzdaná v podateľni Úradu vlády SR.
Počet podporovateľov uvedených v zozname je 677 (stav 24.1.2012 12:00).

30.1.2012 o 15:00 sa na Úrade vlády uskutočnilo rozporové konanie k našej hromadnej pripomienke. Naša pripomienka predladateľom materiálu nebola akceptovaná, my sme na našej spoločnej hromadnej pripomienke trvali. Výsledok rozporového konania: rozpor nebol odstranený.

------------------------------------------------------------------------------------------------------náš E-mail: oi.monitor@gmail.comTitul:
Your answer
Meno: *
Your answer
Priezvisko: *
Your answer
Organizácia:
Your answer
Ulica a číslo: *
Your answer
Mesto: *
Your answer
PSČ: *
Your answer
E-mail:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service