KAJIAN KEPUASAN PELAJAR SEMASA
Saudara/i yang dihormati,

Borang soal selidik yang disediakan ini mengandungi ENAM (6) bahagian. Perlu ditegaskan bahawa soal selidik ini BUKAN UJIAN PENCAPAIAN, maka TIADA JAWAPAN YANG BETUL ATAU SALAH. Semua maklumat di dalam borang ini adalah dijamin sulit untuk tujuan kajian sahaja. Anda dikehendaki :

i. Sila guna akaun GMAIL untuk mengisi kajian ini. Sekiranya tiada, sila wujudkan akaun Gmail anda terlebih dahulu.
ii. Membaca arahan pada setiap bahagian dengan teliti sebelum menjawab setiap item yang terkandung di dalamnya.
iii. Menjawab mengikut pengalaman sendiri serta apa yang pernah anda lakukan dan rasai.
iv. Menjawab kesemua item dengan jujur tanpa meninggalkan mana-mana item, serta mengisi maklumat peribadi anda dengan jelas dan tepat untuk memastikan keesahan kajian ini kelak.
v. Sekiranya setelah selesai mengisi kajian, sila cetak muka pertama sebagai bukti anda telah mengisi kajian tersebut.

Hasil kajian ini dapat digunapakai untuk meningkatkan perkhidmatan di Politeknik Mukah Sarawak.Kerjasama anda sangat dihargai. Terima Kasih!

Email address *
No. Matrik *
Contoh: 20DKM14F1001
BAHAGIAN 1: LATAR BELAKANG
Jantina *
Agama *
Bangsa/Etnik *
Jabatan *
Program Pengajian *
Sesi Kemasukan *
Tahun Kemasukan *
BAHAGIAN II : KEPUASAN PELAJAR TERHADAP KEBERKESANAN PROGRAM PENGAJIAN DI POLITEKNIK MUKAH SARAWAK
Sila pilih SATU sahaja tahap persetujuan anda mengikut skala di bawah :
A PROGRAM PENGAJIAN DI POLITEKNIK MUKAH
1. Kandungan kurikulum program pengajian adalah bersesuaian dengan keperluan semasa. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Program pengajian yang diikuti menyediakan keperluan yang bersesuaian untuk menghadapi dunia pekerjaan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Program pengajian yang diikuti dapat mempengaruhi pelbagai aspek seperti peningkatan pengetahuan dan pelbagai kemahiran dan jati diri. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Sistem pentaksiran dan penilaian yang digunakan adalah telus dan adil. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
5. Tenaga pengajar mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi dan bersesuaian. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
6. Penyampaian kuliah dan kualiti pengajaran berupaya menghubungkaitkan di antara teori dan praktis. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
7. Sistem Penasihatan Akademik berfungsi dengan baik. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
BAHAGIAN III : MAKLUMBALAS FASILITI YANG DISEDIAKAN DI POLITEKNIK MUKAH
Sila pilih SATU sahaja tahap persetujuan anda mengikut skala di bawah :
A FASILITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI JABATAN AKADEMIK
1. Peralatan meja dan kerusi serta kelengkapan lain di bilik kuliah mencukupi untuk keperluan pembelajaran *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Persekitaran di bilik/dewan kuliah adalah bersih dan selesa *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Peralatan dan kelengkapan di bengkel untuk keperluan latihan amali adalah mencukupi dan berfungsi sepenuhnya *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Persekitaran di bengkel adalah bersih, selesa dan langkah keselamatan sentiasa diamalkan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
B FASILITI PERPUSTAKAAN
1. Peralatan meja dan kerusi di Perpustakaan adalah mencukupi *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Kelengkapan ICT dan mesin pendua mencukupi dan berfungsi sepenuhnya. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Persekitaran Perpustakaan adalah bersih dan selesa *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
C FASILITI SUKAN, KO-KURIKULUM DAN KEBUDAYAAN
1. Kemudahan peralatan sukan dan rekreasi mencukupi. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Kemudahan peralatan sukan dan rekreasi berfungsi dengan baik. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Persekitaran di Pusat Sukan dan kawasan rekreasi adalah bersih dan selesa. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Persekitaran di Pusat Sukan dan kawasan rekreasi adalah selamat. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
5. Kemudahan peralatan sukan dan rekreasi diselenggara dengan baik. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
D FASILITI KLINIK KESIHATAN POLITEKNIK MUKAH
1. Kemudahan dan peralatan perubatan adalah dalam keadaan baik dan mencukupi. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Persekitaran di Klinik Kesihatan adalah bersih dan selesa. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Bekalan ubat-ubatan di Klinik Kesihatan adalah mencukupi. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Persekitaran di Klinik Kesihatan adalah selamat. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
E FASILITI KANTIN
1. Kerusi dan meja di kantin mencukupi dan dalam keadaan yang baik. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Persekitaran di kantin adalah bersih dan selesa *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Tempat membasuh tangan adalah bersih dan berfungsi dengan baik. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Tandas di kantin adalah bersih dan diselenggara dengan baik *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
F FASILITI KAFETERIA
1. Kerusi dan meja di kafeteria mencukupi dan dalam keadaan yang baik. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Persekitaran di kafeteria adalah bersih dan selesa. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Tempat membasuh tangan adalah bersih dan berfungsi dengan baik. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Tandas di kafeteria adalah bersih dan diselenggara dengan baik. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
G FASILITI PENTADBIRAN AM
1. Tahap kawalan keselamatan di PMU secara keseluruhan adalah baik dan terjamin. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Persekitaran Politeknik Mukah adalah bersih dan selesa. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Persekitaran Politeknik Mukah adalah selamat. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
H FASILITI ASRAMA
1. Tahap kawalan keselamatan di asrama secara keseluruhan adalah baik dan terjamin. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
1. Tahap kawalan keselamatan di asrama secara keseluruhan adalah baik dan terjamin. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Kemudahan asas yang disediakan di bilik asrama adalah munasabah. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Persekitaran di asrama secara keseluruhan adalah baik dan terjamin. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Tandas dan bilik air bangunan berfungsi dan diselenggara dengan baik. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
BAHAGIAN IV : MAKLUMBALAS PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN DI POLITEKNIK MUKAH
Sila pilih SATU sahaja tahap persetujuan anda mengikut skala di bawah :
A PERKHIDMATAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI JABATAN AKADEMIK
1. Jadual waktu induk dipamerkan di papan kenyataan Jabatan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Pegawai untuk rujukan pelajar mudah ditemui, mesra dan banyak membantu. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Layanan di kaunter Jabatan mesra pelanggan dan membantu dalam urusan pelajar. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Maklumat tentang akademik dipaparkan dan dikemaskini di papan kenyataan Jabatan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
B PERKHIDMATAN PEPERIKSAAAN
1. Layanan di kaunter Unit Peperiksaan adalah mesra pelanggan dan pegawai membantu dalam urusan pelajar. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Maklumat berkaitan peperiksaan mudah diperolehi melalui papan kenyataan dan laman Web PMU. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Maklumat terkini tentang peperiksaan dimaklumkan kepada pelajar dari masa ke semasa. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
C PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN

1. Layanan di kaunter Unit Perpustakaan adalah mesra pelanggan dan pegawai membantu dalam urusan pelajar. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Urusan peminjaman dan pemulangan buku adalah cepat dan cekap. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Koleksi buku rujukan dan bahan bacaan di Perpustakaan adalah terkini dan mencukupi. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Akses internet di Perpustakaan adalah memuaskan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
D PERKHIDMATAN HAL EHWAL DAN PEMBANGUNAN PELAJAR

1. Layanan di kaunter Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar (HEPP) adalah mesra pelanggan dan pegawai banyak membantu dalam urusan pelajar. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Maklumat berkaitan Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar sentiasa dikemaskini dan mudah diperolehi. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Tempoh masa berurusan di kaunter JHEPP adalah efisien. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Pelajar berpeluang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar dan JHEPP. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
E PERKHIDMATAN PERHUBUNGAN, DAN LATIHAN INDUSTRI

1. Layanan di kaunter Unit Perhubungan dan Latihan Industri Pelajar adalah mesra pelanggan dan pegawai banyak membantu dalam urusan pelajar. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Maklumat berkaitan Latihan Industri sentiasa dikemaskini dan mudah diperolehi. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Tempoh masa berurusan di kaunter Unit Perhubungan dan Latihan Industri adalah efisien. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
F PERKHIDMATAN SUKAN, KO-KURIKULUM DAN KEBUDAYAAN

1. Pegawai –pegawai di Unit Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan mudah ditemui dan banyak membantu dalam urusan pelajar. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Maklumat berkaitan perkhidmatan di Unit Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan sentiasa dikemaskini dan dimaklumkan kepada pelajar. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Pelajar berpeluang melibatkan diri dalam aktiviti –aktiviti yang dianjurkan oleh Unit Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan PMU. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
G PERKHIDMATAN PENGURUSAN PSIKOLOGI DAN KERJAYA

1. Pegawai Psikologi memberi perkhidmatan yang bersesuaian semasa menghadiri sesi perjumpaan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Maklumat kerjaya mudah diperolehi dari Pegawai Psikologi. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Maklumat tentang kerjaya sentiasa dikemaskini dan dihebahkan kepada pelajar. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Pelajar berpeluang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Unit Pengurusan Psikologi dan Kerjaya. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
H PERKHIDMATAN KANTIN

1. Kualiti makanan dan minuman adalah setanding dengan harga yang ditawarkan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Penyajian makanan dan minuman di setiap kaunter jualan adalah bersih. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Pilihan makanan dan minuman adalah pelbagai. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Harga makanan dan minuman di kantin selaras dan jelas dipamerkan di setiap kaunter jualan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
I PERKHIDMATAN KAFETERIA

1. Kualiti makanan dan minuman adalah setanding dengan harga yang ditawarkan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Penyajian makanan dan minuman di setiap kaunter jualan adalah bersih. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Pilihan makanan dan minuman adalah pelbagai. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Harga makanan dan minuman di kantin selaras dan jelas dipamerkan di setiap kaunter jualan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
J PENTADBIRAN AM

1. Tindakan yang diambil terhadap pengurusan aduan pelajar adalah munasabah. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Maklumbalas terhadap pertanyaan atau aduan yang diajukan oleh pelajar dikomunikasikan dalam tempoh yang munasabah. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Layanan di kaunter pentadbiran adalah mesra pelanggan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
4. Perkhidmatan bas PMU yang disediakan untuk kemudahan pelajar adalah memuaskan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
K PERKHIDMATAN KLINIK KESIHATAN POLITEKNIK MUKAH

1. Layanan Penolong Pegawai Perubatan terhadap pesakit di Klinik Kesihatan adalah mesra pelanggan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Maklumat mengenai isu kesihatan dihebahkan kepada para pelajar. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Perkhidmatan ditawarkan di Klinik Kesihatan PMU secara keseluruhan adalah memuaskan. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
L PERKHIDMATAN ASRAMA

1. Layanan di kaunter asrama adalah mesra pelanggan dan pegawai banyak membantu dalam urusan pelajar. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
2. Peraturan yang disediakan di asrama adalah munasabah dan selari dengan Akta174. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
3. Hubungan pelajar asrama dengan warden adalah baik. *
Sangat Tidak Setuju
Sangat Setuju
CADANGAN/KOMEN *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms