Төрийн албаны шалгалтад хамтдаа бэлдье
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ
Өнөөдрийн сорилын агуулгад МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС 35 тест орсон байна. Монгол Улсын Төрд ажиллахаар шийдэн Төрийн албаны шалгалтад оролцох хүсэлтэй иргэдэд зориулж Төрийн албаны зөвлөлөөс өдөр өдөртөө шинэчлэгдэж байх энэхүү сорилыг бэлтгэн хүргэж байна. Хамтдаа номоо уншъя, Хамтдаа шалгалтдаа тэнцье. 2020.09.28
1. Засгийн газар бүрэн эрхийн хугацаа дуусахаас өмнө огцорсон тохиолдолд: *
1 point
2. Засгийн газар огцорсон тохиолдолд хэдий хүртэл тухайн Засгийн газар бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх вэ? *
1 point
3. Засгийн газар нь төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагаас хуулийн биелэлтийг зохион байгуулж хангах арга замыг тодорхойлон: *
1 point
4. Засгийн газар нь Үндсэн хууль, бусад хуулийг биелүүлэх зорилгоор ямар эрх зүйн акт гаргаж биелэлтийг хангах вэ? *
1 point
5. Засгийн газар нь төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэр хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд: *
1 point
6. Засгийн газар нь нам, олон нийтийн байгууллага, хувийн өмчийн аж ахуйн нэгж хууль тогтоомжийг хэрхэн биелүүлж байгаад: *
1 point
7. Засгийн газар нь шаардлагатай бол хэний хүсэлтийг үндэслэн тэдгээрийн мэдээллийг хэлэлцэж болох вэ? *
1 point
8. Засгийн газар нь хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн биелэлтийн тухай хэнд тогтмол мэдээлэх вэ? *
1 point
9. Монгол Улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг хэн авч хэрэгжүүлэх вэ? *
1 point
10. Аль нь үндэсний баялаг, төрийн өмчийг хамгаалах арга хэмжээ авч, хуулиар олгосон эрх хэмжээнийдотор төрийн өмчийн эд хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхтэй вэ? *
1 point
11. Засгийн газар: *
1 point
12. Хүн амд үзүүлэх хууль зүй, засаг захиргааны үйлчилгээг зохион байгуулна. Алиных нь бүрэн эрх вэ? *
1 point
13. Засгийн газар: *
1 point
14. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага болон Засгийн газар хоорондын олон улсын байгууллагад өөрийн эрх хэмжээний дотор Монгол Улсыг төлөөлөх субъект: *
1 point
15. Засгийн газар нь: *
1 point
16. Ерөнхий сайдын үүргийг гүйцэтгэж байгаа Засгийн газрын гишүүн: *
1 point
17. Засгийн газар үйл ажиллагаагаа ямар зохион байгуулалтаар хэрэгжүүлэх вэ? *
1 point
18. Засгийн газрын танхимын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын үндсэн хэлбэр нь юу вэ? *
1 point
19. Засгийн газар үйл ажиллагааныхаа тодорхой чиглэлээр Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлаар урьдчилан санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ямар субъектийг байлгаж болох вэ? *
1 point
20. Хуульд Монгол Улсын яамыг хэн тэргүүлнэ гэж заасан бэ? *
1 point
21. Төрийн нарийн бичгийн дарга эрх хэмжээнийхээ хүрээнд ямар эрх зүйн акт гаргаж, биелэлтийг хангуулах вэ? *
1 point
22. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар нь: *
1 point
23. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрыг хэн тэргүүлэх вэ? *
1 point
24. Хэрэг эрхлэх газрын дарга хэний өмнө ажлаа хариуцах вэ? *
1 point
25. Засгийн газар нь төрийн гүйцэтгэх байгууллагын тодорхой чиг үүргийг холбогдох хууль, түүнд үндэслэсэн Засгийн газрын шийдвэр, гэрээний үндсэн дээр Засгийн газрын бус байгууллагад: *
1 point
26. Төрийн гүйцэтгэх байгууллагын чиг үүргийг эрхлэн гүйцэтгэж, тэр тухайдаа улсын төсвөөс санхүүжижбайгаа байгууллага нь Засгийн газрын шийдвэрийг биелүүлж, уг ажлаа хэний өмнө хариуцах вэ? *
1 point
27. Засгийн газрын орон гарсан гишүүнийг нөхөн томилох хүртэл Ерөнхий сайд: *
1 point
28. Засгийн газар бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцорсон нь албан үүргээ гүйцэтгэж ирсэн хүнийг Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүнээр дахин томилж болох уу? *
1 point
29. Ерөнхий сайд, Засгийн газрын гишүүн бүрэн эрхийнхээ хугацаанд юунаас чөлөөлөгдөх вэ? *
1 point
30. Засгийн газраас Улсын Их Хуралтай өдөр тутам шууд харилцах асуудлыг хэн эрхлэх вэ? *
1 point
31. Ерөнхий сайд Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэхээр товлосон асуудлаа хэнд тухай бүр урьдчилан мэдэгдэх вэ? *
1 point
32. Засгийн газар нь өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах аливаа асуудлаар Улсын Их Хуралд суудал бүхий намындээд, төв байгууллагатай хэрхэн харилцах вэ? *
1 point
33. Засгийн газар нь өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах аливаа асуудлаар Улсын Их Хуралд суудалгүй намхийгээд олон нийтийн бусад байгууллагатай хэрхэн харилцах вэ? *
1 point
34. Засгийн газар нь өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах аливаа асуудлаар төвлөрсөн бус /орон нутгийн чанартай/байгууллагатай хэрхэн харилцах вэ? *
1 point
35. Улсын хэмжээний зохион байгуулалтын бүтэц бүхий олон нийтийн байгууллагууд нь өөрийн үйлажиллагааны талаархи асуудлаар Засгийн газартай хэрхэн харилцах вэ? *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy