แบบประเมินความพึงพอใจคู่มือการจัดทำโครงงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ผู้ตอบ *
ความพึงพอใจ
กรุณาทำเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เนื้อหาของคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีการจัดเรียงเนื้อหาเป็นลำดับ/ขั้นตอน และมีความต่อเนื่องและชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหาของคู่มือตรงต่อความต้องการของท่าน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความรู้จากคู่มือ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำและตรวจสอบโครงงานวิศวกรรมได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ช่องทางในการเผยแพร่มีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms