แบบสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....กรมการปกครอง โดย สำนักบริหารการทะเบียน จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
กรมการปกครอง จึงขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ พิจารณาให้ความเห็นตาม QR code ด้านล่างนี้ เพื่อกรมการปกครองจะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตอบแบบสำรวจดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อไป

ส่วนการดาวโหลดเอกสาร
**คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสารประกอบการทำแบบสำรวจ
ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
https://drive.google.com/file/d/1k5Hmnx_cXTUqBb18DA69VbtMYMfNFzZg/view?usp=sharing

ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. .... กับพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
https://drive.google.com/file/d/1UjGCGiTw7GICUOm2oOHNzmPZKYbjMa0o/view?usp=sharing
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy