แบบสอบถามการให้บริการห้อง ในการเรียนการสอน อบรม สัมมนา โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการห้อง ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลิ่งชัน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการปรับปรุงบริการให้มีความเหมาะสม
    This is a required question