D O T A Z N Í K pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Magnezit na roky 2015 – 2022Vážená pani, vážený pán, milí obyvatelia Mikroregiónu Magnezit,
Zákon č. 309 z 15. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, Národná stratégia regionálneho rozvoja a Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 definuje nové úlohy a kompetencie obcí pri uskutočňovaní podpory regionálneho rozvoja (RR). Ustanovuje ciele a podmienky podpory RR, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce a ustanovuje podmienky na koordináciu a realizáciu RR.
Pokiaľ chce Mikroregión Magnezit a obce, ktoré sú jeho súčasťou i v ďalšom programovacom období Európskej únie (2014 – 2020) úspešne využívať možnosti financovania pripravených projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR), ktorého súčasťou musia byť i zámery podporujúce jej rozvoj.
S cieľom dodržania objektívnosti a komplexnosti daného zámeru Vás prosíme o spoluprácu a spoluúčasť na príprave týchto podkladov. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie Mikroregiónu Magnezit.
Akákoľvek ďalšia iniciatíva z Vašej strany je vítaná. Dotazník v elektronickej forme je k dispozícii na internetových stránkach jednotlivých obcí .

Vyplnenie dotazníka zaberie 15 minút.
Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vypĺňaním dotazníka.


CHARAKTERISTIKA RESPONDENTA
1.1 Vyberte obec, kde máte trvalý pobyt (povinná otázka) *
1.2 Pohlavie (povinná otázka) *
1.3 Vek (povinná otázka) *
1.4 Vzdelanie (povinná otázka) *
1.5 Ekonomická aktivita (povinná otázka) *
Vyberte, čo sa hodí najviac
1.6 Vaše hlavné zamestnanie je (povinná otázka): *
1.7 Kde sa nachádza miesto Vášho pracoviska?(nepovinná otázka)
Clear selection
1.8 Uveďte počet ľudí, ktorí žijú v súčasnosti vo Vašej domácnosti (povinná otázka): *
1.9 Koľko detí pod 18 rokov žije vo Vašej domácnosti? (povinná otázka) *
OBEC AKO MIESTO BÝVANIA
2.1 Čo sa Vám spontánne vybaví, keď počujete názov Vašej obce? (povinná otázka) *
2.2 Čo by ste ako prvé zmenili, keby ste sa stali starostom/-kou obce? (povinná otázka) *
2.3 V ktorých oblastiach považujete Vašu obec za atraktívnu? (povinná otázka) *
1 – veľmi atraktívna, 2 – čiastočne atraktívna, 3 – ani atraktívna, ani odpudzujúca, 4 – čiastočne odpudzujúca, 5 – veľmi odpudzujúca
1
2
3
4
5
úroveň rekreačných služieb a možností oddychu
služby pre turistov
kvalita ciest, ulíc a chodníkov
stav historických a kultúrnych pamiatok
parky a priestory pre deti
okolie obce
2.4 Uveďte ako ste spokojný/-á so stavom infraštruktúry vo Vašej obci? (povinná otázka) *
1 – veľmi spokojný/-á, 2 – čiastočne spokojný/-á, 3 – ani spokojný/-á, ani nespokojný/-á, 4 – čiastočne nespokojný/-á, 5 – veľmi nespokojný/-á, 6 - v obci sa nenachádza
1
2
3
4
5
6
stav miestnych komunikácií
stav chodníkov
vybavenosť verejným vodovodom
vybavenosť verejnou kanalizáciou
vybavenie elektrinou
vybavenie plynom
dostupnosť verejného internetu
pokrytie signálom mobilných sietí
2.5 Uveďte ako ste spokojný/-á so stavom poskytovania sociálnych služieb vo Vašej obci? (povinná otázka) *
1 – veľmi spokojný/-á, 2 – čiastočne spokojný/-á, 3 – ani spokojný/-á, ani nespokojný/-á, 4 – čiastočne nespokojný/-á, 5 – veľmi nespokojný/-á, 6 - v obci sa nenachádza
1
2
3
4
5
6
zdravotné stredisko
domov dôchodcov
dom smútku
všeobecná zdravotnícka starostlivosť
zariadenia sociálnych služieb
2.6 Uveďte ako ste spokojný/-á so stavom vzdelávacích, športových a kutúrnych inštitúcií vo Vašej obci? (povinná otázka) *
1 – veľmi spokojný/-á, 2 – čiastočne spokojný/-á, 3 – ani spokojný/-á, ani nespokojný/-á, 4 – čiastočne nespokojný/-á, 5 – veľmi nespokojný/-á, 6 - v obci sa nenachádza
1
2
3
4
5
6
materská škola
základná škola
športové zariadenia (telocvičňa, ihriská)
knižnica
kultúrne zariadenia
2.7 Uveďte ako ste spokojný/-á so stavom poskytovaných služieb vo Vašej obci? (povinná otázka) *
1 – veľmi spokojný/-á, 2 – čiastočne spokojný/-á, 3 – ani spokojný/-á, ani nespokojný/-á, 4 – čiastočne nespokojný/-á, 5 – veľmi nespokojný/-á, 6 - v obci sa nenachádza
1
2
3
4
5
6
požiarna ochrana
ponuka služieb a obchodov
bezpečnosť a ochrana osobného majetku
práca mestského úradu a samosprávy
OBEC AKO SOCIÁLNY PRIESTOR
3.1 Akým spôsobom sa zapájate do diania vo Vašej obci? (povinná otázka) *
1 – vždy, 2 – občas, 3 – nikdy, 4 – nepoznám
1
2
3
4
oboznamujem sa s návrhmi územného plánu
zúčastňujem sa volieb do miestnej samosprávy
zúčastňujem sa na podujatiach organizovaných obcou
sledujem informácie o hospodárskom a sociálnom rozvoji
zúčastňujem sa zasadaní obecného zastupiteľstva
organizujem podpisové akcie na prijatie spoločných záujmov
navštívil som s požiadavkou svojho poslanca alebo starostu/-ku
zapájam sa aktívne do života cirkvi alebo náboženskej skupiny
som členom/členkou miestnej dobrovoľníckej organizácie
som členom/členkou neziskovej organizácie pôsobiacej v obci
som členom/členkou občianskeho združenia pôsobiaceho v obci
3.2 Ak sa nezapájate do diania v obci, čo Vám v tom bráni ? (nepovinná otázka)
3.3 Ako ste spokojný/-á s pracovnými možnosťami a podmienkami na podnikanie pre mužov vo Vašej obci? (povinná otázka) *
3.4 Ako ste spokojný/-á s pracovnými možnosťami a podmienkami na podnikanie pre ženy vo Vašej obci? (povinná otázka) *
3.5 Aká je podľa Vás situácia v oblasti zariadení cestovného ruchu? (povinná otázka) *
3.6 Aké služby cestovného ruchu tu podľa Vás chýbajú turistom? (povinná otázka) *
Required
3.7 Aká je podľa Vášho názoru situácia v oblasti dopravy, komunikácií z hľadiska kvality? (povinná otázka) *
3.8 Aká je podľa Vášho názoru situácia v oblasti automobilovej dopravy? (povinná otázka) *
3.9 Aká je podľa Vášho názoru situácia v oblasti dopravného značenia? (povinná otázka) *
3.10 Ako majú byť podľa Vášho názoru riešené detské jasle a materské školy? (povinná otázka) *
3.11 Ako by mali byť riešené športoviská v obci? (povinná otázka) *
3.12 Chýbajú Vám niektoré služby zdravotnej starostlivosti?(nepovinná otázka)
Ak áno, ktoré (napr. zubár, pediater, geriater atď.)
3.13 Chýbajú Vám niektoré služby sociálnej starostlivosti ? (nepovinná otázka)
Ak áno, ktoré(napr. dom sociálnych služieb, dom dôchodcov atď.)
3.14 Aký máte názor na možnosti kultúrneho vyžitia v obci? (povinná otázka) *
3.15 Aká je situácia v bytovej vybavenosti a výstavbe? (povinná otázka) *
3.16 Aké riešenie by ste preferovali z hľadiska rozšírenia bytovej výstavby? (povinná otázka) *
Required
3.17 Čo si myslíte o množstve zelene v obci? (povinná otázka) *
3.18 Čo si myslíte o systéme zelene v obci? (povinná otázka) *
3.19 Viete o kultúrnych pamiatkach v obci? Vymenujte ktoré objekty v obci sú kultúrnymi pamiatkami. (nepovinná otázka)
3.20 Čo si myslíte o potrebe starostlivosti o kultúrne pamiatky (KP) na území obce? (povinná otázka) *
3.21 Vyhovuje Vám súčasný systém poplatkov za odvoz odpadov? (povinná otázka) *
3.22 Vyhovuje Vám súčasný systém odvozu odpadov? (nepovinná otázka)
Ak nie , uveďte prečo
3.23 Kto sa má podľa Vášho názoru starať o čistotu v obci? (povinná otázka) *
OBEC A JEJ ROZVOJ
4.1 Poznáte územný plán obce? (povinná otázka) *
4.2 Ak ste v predchádzajúcej otázke uviedli, že poznáte územný plán obce, myslíte si, že: (nepovinná otázka)
1 – rozhodne áno, 2 – áno, 3 – ani áno, ani nie, 4 – nie, 5 – rozhodne nie
1
2
3
4
5
urobí obec atraktívnejšou
skvalitní a spríjemní život v obci
pôsobí viac negatívne, naruší život v obci, ako prinesie niečo dobré
Clear selection
4.3 Na ktoré oblasti a aktivity by sa mal sústrediť rozvoj obce v budúcnosti?(povinná otázka) *
Vyberte maximálne 3 možnosti
Required
4.4 Čo si myslíte, že by mohlo v najväčšej miere ohroziť pozitívny rozvoj Vašej obce v budúcnosti? Čo by mohlo byť reálnou hrozbou jej rozvoja? (nepovinná otázka)
4.5 Aký konkrétny jeden projekt navrhujete v obci realizovať? (povinná otázka) *