PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH

BMTT.10.00.02
Ngày có hiệu lực 01/06/2013
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Các hạng mục khảo sát

  Nếu nhiều hơn 5 hạng mục thì lập thêm phiếu và ghi rõ ở phần "Những lu ý đặc biệt" cuối cùng
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question