แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษา ของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์ และฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คำชี้แจง: โปรดคลิกเลือกในช่องว่างหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ *
ระดับการศึกษา *
ภูมิลำเนา *
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครและสอบคัดเลือก ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ *
Required
ส่วนที่ 2
ปัจจัยที่มีผลต่อการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย                                                                    แม่ฟ้าหลวง ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ *
Required
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจ
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ
1.ด้านข้อมูลสารสนเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 เข้าสู่เว็บไซต์ได้รวดเร็ว เว็บไซต์มีความเสถียร ไม่ล่ม ไม่ติดขัด
1.2 ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัย สะดุดตา
1.3 มีรายละเอียดที่ต้องการครบถ้วน หาง่าย ชัดเจน
1.4 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 มีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง
2.2 การติดต่อสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็ว
2.3 มีการแจ้งวิธีการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายรับนักศึกษา อย่างชัดเจน
3. ด้านกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
3.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน เป็นลำดับก่อน-หลัง
3.3 มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ แนะนำข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ
3.4 ข้อมูลในการให้บริการเข้าใจง่าย ชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน
4. ด้านบุคลากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี
4.2 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และเต็มใจในการให้บริการ
4.3 ให้คำปรึกษา/แนะนำข้อมูล อย่างครบถ้วน ถูกต้องชัดเจน และตอบข้อซักถามตรงกับความต้องการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
โปรดให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ
ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ เราจะนำข้อมูลที่ท่านเสนอเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse