การจองคิวทำหนังสือเดินทาง (ไม่สามารถจองทางอีเมลได้)
ยินดีต้อนรับสู่ระบบการจองคิวทำหนังสือเดินทางของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ก่อนทำการจองคิวทำหนังสือเดินทาง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดศึกษาข้อมูล ดังนี้

* แนวทางการจองคิวทำหนังสือเดินทาง *
1. การสำรองคิวทำหนังสือเดินทางระบบใหม่ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นผู้กำหนดวันนัดหมายทำหนังสือเดินทาง หลังจากที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว สามารถตรวจสอบวันนัดหมายทำหนังสือเดินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้กำหนดได้ที่ => https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheckens
หมายเหตุ
- กรณีหมายเลขหน้งสือเดินทางเล่มเดิมของท่านเป็น ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัวและหมายเลข 6 ตัว เมื่อตรวจสอบวันนัดหมาย ให้พิมพ์ "AA0000000" ในช่องหมายเลขหนังสือเดินทางแทน


2. เมื่อได้ตรวจสอบลำดับคิวและวันนัดหมายทำหนังสือเดินแล้ว ขอให้ท่านมาทำหนังสือเดินทางใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามวันนัดหมายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดในช่วงเวลาทำการ (เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 15.00 น.)

*สถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิ์ในการให้บริการผู้ที่สำรองคิวล่วงหน้าทางระบบลงทะเบียนนี้เท่านั้น

3. เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
< กรณีทั่วไป >
1. บัตรประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุ (ตัวจริง)
* หากบัตรประชาชนหมดอายุแล้วสามารถทำบัตรประชาชนใบใหม่ในวันเดียวกันได้ โดยทำบัตรประชาชนใบใหม่ก่อน เมื่อได้รับบัตรประชาชนใบใหม่แล้ว จึงทำหนังสือเดินทาง  
** หากชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษในบัตรสะกดไม่ตรง/เว้นวรรคไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง กรุณาทำบัตรใหม่ก่อน
2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนหรือหมดอายุแล้ว (ตัวจริง)
* หากหนังสือเดินทางมีอายุเหลือเกิน 3 เดือน ขอปฏิเสธการรับคำร้อง

หมายเหตุ ในกรณีสถานที่เกิดไม่ตรงตามหนังสือเดินทางเล่มเดิม เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการเกิด

< กรณีหนังสือเดินทางหายหรือไม่มีหนังสือเดินทางตัวจริง >
1. บัตรประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุ (ตัวจริง)
2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (สำเนา)
3. ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจเกาหลี (ตัวจริง) โดยระบุชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดเป็นภาษาอังกฤษ
หากข้อมูลในใบแจ้งความไม่ถูกต้องจะไม่สามารถใช้ยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้

หมายเหตุ ในกรณีสถานที่เกิดไม่ตรงตามหนังสือเดินทางเล่มเดิม เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการเกิด

ค่าธรรมเนียม (เงินสดเท่านั้น)
- หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 45,000 วอน
- หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียม 67,500 วอน
*ค่าธรรมเนียมชำระเป็นเงินสดเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับค่าจัดส่งไปรษณีย์เกาหลี*

- เนื่องจากการทำหนังสือเดินทางฯ ระบบใหม่มีการสแกนม่านตา ขอความร่วมมือไม่ใส่คอนแทคเลนส์สีหรือแฟชั่น อนุโลมเฉพาะคอนแทคเลนส์สีใสไม่มีลวดลายและสี -

4. เข้าระบบการจองคิว โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ดังนี้
(สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทุกท่าน ทั้งผู้ที่มีวีซ่าทุกประเภท และผู้ที่ไม่มีวีซ่า)

- แบบฟอร์มจองคิวทำหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ที่ไม่มีวีซ่า กดที่ => https://forms.gle/Ln4NB4p9hPt13eQv8 (เปิดวันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)

- แบบฟอร์มจองคิวทำหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ที่มีวีซ่าหรือสัญชาติเกาหลี กดที่ => https://forms.gle/fSx1jg64xYv7qHNw7 (เปิดวันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)

- กรณีผู้ร้องอายุต่ำกว่า 20 ปีที่มีวีซ่าพำนักระยะยาว / ถือสัญชาติเกาหลีหรือสัญชาติอื่น ๆ กรุณาติดต่อที่ rteseoul.pp@gmail.com พร้อมแจ้งรายละเอียด

- กรณีผู้ที่วีซ่าประเภทอื่น ๆ เช่น C-3 ที่หนังสือเดินทางหมดอายุแล้วหรือจะหมดอายุภายใน 3 เดือน ที่จำเป็นจะต้องต่ออายุวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุณาติดต่อที่ rteseoul.pp@gmail.com พร้อมแจ้งรายละเอียด

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มให้ถูกต้องและเป็นจริงก่อนกดส่งข้อมูลเนื่องจากจะมีผลตอนเช็คคิว
* ถ้าหากลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ผิดจะต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ไม่สามารถแก้ไขได้

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล rteseoul.pp@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม
- กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว ท่านสามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ โดยไม่เสียค่าปรับ
- กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ และประสงค์กลับไทยเร่งด่วน ท่านสามารถติดต่อขอทำเอกสารสำคัญประจำตัว (C.I.) หรือพาสขาวแทนของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า (ข้อมูลการยื่นขอพาสขาวกลับประเทศไทยที่ https://bit.ly/3cYPqX2)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy