Formulär för röstning på Båt & Sjöfartsmuseets föreningsstämma den 21 juli 2020
Nedanstående medlem utövar härmed sin rösträtt genom mailröstning alt. poströstning på Båt & Sjöfartsmuseets föreningsstämma den 21 juli 2020.

Medlemmen röstar genom att markera rutan JA eller NEJ. Om du vill avstå från att rösta under någon punkt, markera inget svarsalternativ. Det är inte möjligt att lämna kommentarer i formuläret, om så görs är rösten ogiltig.
För- och efternamn: *
Din e-postadress *
Jag lämnar följande röster till föreningsstämman 21 juli 2020.
1. Mötet öppnas. Inget beslut fattas av stämman.
2. Godkännande av föredragslistan. Inget beslut fattas av stämman
3. Val av ordförande för mötet. Valberedningen föreslår stämman att utse Ronny Tyrefelt till stämmoordförande. Bifall till valberedningens förslag? *
Required
4. Val av protokollförare. Valberedningen föreslår stämman att utse Bengt-Arne Henriksson till protokollförare. Bifall till valberedningens förslag? *
Required
5. Upprättande av röstlängd. Styrelsen föreslår stämman att bordlägga frågan tills ev. behov uppstår. Medlemmar som inkommit med svar noteras. Bifall till styrelsens förslag? *
Required
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Valberedningen föreslår stämman att utse Mats Johansson och Anna Johansson till justerare/rösträknare. Bifall till valberedningens förslag? *
Required
7. Godkännande av mötets behöriga utlysande. Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske i föreningens medlemsblad, MUSEILOGGEN, senast tre veckor före mötet. Vid särskilt behov kan kallelse ske genom annons i lokal tidning. Det finns ingen lagstiftning om ideella föreningar förutom vissa skatteregler, varför det ankommer på föreningsstämman om godkännande av avvikelser från stadgarna. Då styrelsen saknar kassör, måste en person väljas in i styrelsen på föreningsstämman. Med hänsyn till rådande hälsoläge har styrelsen har därför beslutat kalla medlemmarna via e-post och i förekommande fall via poströstning inom angivna tidsfrist. Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? *
Required
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019. Bifall till att godkänna verksamhetsberättelsen? *
Required
9. Fastställande av balans-/resultaträkning. Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med årsredovisningen. Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning? *
Required
10. Revisionsberättelse. Bifall till att godkänna revisionsberättelsen? *
Required
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen. Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019? *
Required
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen. Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019? *
Required
12. Fastställande av medlemsavgift 2020. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften skall vara 150 kr/år för enskild medlem och 200 kr/år för familj. Bifall till styrelsens förslag? *
Required
13. Förslag från styrelsen - propositioner. Styrelsen föreslår att antalet ordinarie ledamöter utökas från 6 till 7 personer. Bifall till styrelsens förslag? *
Required
14. Behandling av inkomna motioner. Besvarande av motion ang. installation av bergvärme i delar av museet. Styrelsen har utrett frågan och föreslår att ej gå vidare med ärendet. Styrelsens utredning finns med i kallelsen. Bifall till styrelsens förslag? *
Required
15. Val av föreningens styrelseledamöter jämte suppl. enligt stadg. §7. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter: Valberedningen föreslår omval på 1 år av Ronny Tyrefelt, Tore Bernefur, Omval på 2 år av Bert Westenberg och Mats Johansson. Nyval på 2 år av Anette Pilbrant och Thomas Haraldsson, samtliga som ledamöter. Vidare föreslår valberedningen omval på 2 år av Bengt-Arne Henriksson, nyval på 2 år av Gunnar Dahlgren och Jerker Svanvik, samtliga som suppleanter. Bifall till valberedningens förslag? *
Required
16. Val av styrelseordförande. Valberedningen föreslår Ronny Tyrefelt som ordförande för en tid av 1 år. Bifall till valberedningens förslag? *
Required
17. Val av revisorer. Valberedningen föreslår som extern revisor Ylva-Maria redovisning AB omval på 1 år. Intern revisorssuppleant Lena Eriksson på 1 år. Bifall till valberedningens förslag? *
Required
18. Val av valberedning. Styrelsen föreslår omval på 1 år av Sten Eriksson och Olle Küsel. Bifall till styrelsens förslag? *
Required
19. Övriga frågor. Inga beslut fattas av stämman.
20. Mötet avslutas. Inga beslut fattas av stämman.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy