ข้อสอบรายวิชาตรรกะ ความมีเหตุผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
1. จงหาค่าของเลขอนุกรม ต่อไปนี้ 7 9 11 13 15 …
1 point
2. จงหาค่าของเลขอนุกรม ต่อไปนี้ 6 11 18 27 38 .......
1 point
3. นายสมเอกขายนกราคาตัวละ 30 บาท ไก่ราคาตัวละ 40 บาท ขายนกและไก่ไป 30 ตัว ได้เงิน 1,100 บาท นายสมเอกขายนกไปกี่ตัว
1 point
4. จงอ่านเลขที่บ้าน 87/304
1 point
5. ถ้า ab = 0 แล้วข้อใดถูกต้องที่สุด
1 point
6. ใช้ธนบัตรราคาใบละ 100 บาท ซื้อของ 2 ชิ้น ราคา X และ Y บาทตามล าดับ จะได้รับเงินทอนเท่าไหร่?
1 point
7. 22 + 32 + 42 + 52 + 62 = ……….
1 point
8. ฝากเงิน 4,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี ฝากเงินนาน 6 เดือนจะได้ดอกเบี้ยเท่าไร
1 point
9. เลขอะไรที่ยกก าลังสามแล้วได้ 729
1 point
10. จ้างคนงาน 10 คน ขนของขึ้นจากท่าเรือใช้เวลา 9 ชั่วโมง ถ้ามีคนงาน 18 คน ท างานอย่าง เดียวกันจะท าเสร็จในเวลากี่ชั่วโมง
1 point
11. เลข 2 จ านวนรวมกันเท่ากับ 40 ผลต่างเท่ากับ 2 เลขจ านวนน้อยเท่ากับเท่าไร
1 point
12. ก , ข และ ค ร่วมหุ้นกันลงทุนในอัตรา 1 : 2 : 4 ตามล าดับ ถ้า ก ลงทุน 1,200 บาท อยากทราบว่า ค จะลงทุนมากกว่า ข เท่าไร
1 point
13.
1 point
Captionless Image
14.
1 point
Captionless Image
15. ตั้งแต่เลข 1 ถึง 100 มีเลข 0 อยู่ทั้งหมดกี่ตัว
1 point
16. เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ด ารัสอายุ 15 ปี อีก 15 ปีข้างหน้า ด ารัสจะมีอายุเท่าไร
1 point
17. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้างยาว Y หน่วย ด้านยาวยาวเป็น 4 เท่าของด้านกว้าง จงหาผลบวกของด้านทั้งสี่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้
1 point
18. มีไก่และหมูอยู่ในบ้านรวมกัน 12 ตัว ถ้านับขารวมกันได้ขาของไก่มากกว่าขาของหมู 6 ขา อยากทราบว่าในบ้านมีหมูอยู่กี่ตัว
1 point
19. จะต้องทำส่วนให้เป็นเท่าใดจึงจะบวกกันได้ง่ายที่สุด
1 point
Captionless Image
20. ขายเทปไปเครื่องหนึ่งเป็นเงิน 2,200 บาท ได้ก าไร 10% ของราคาทุน ราคาต้นทุนของเทปเครื่องนี้เป็นเท่าไร
1 point
21. เสาไฟฟ้าปักห่างกันต้นละ 20 เมตร ระยะจากต้นที่ 1 ถึงต้นที่ 12 จะห่างกันกี่เมตร
1 point
22. ห้องสมุดมีหนังสือช ารุด 20% ของจำนวนหนังสือทั้งหมด และได้ทำการซ่อมหนังสือเก่าที่ชำรุดจำ นวน 150 เล่ม จำนวนหนังสือทั้งหมดมีกี่เล่ม
1 point
23. ปีนี้ราคาเนยก้อนละ 85 บาท จากปีที่แล้วราคาก้อนละ 77 บาท อยากทราบว่าราคาเนยเพิ่มขึ้น กี่เปอร์เซ็นต์
1 point
24. การสอบแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็มทั้งสองวิชาเท่ากับ 80 คะแนน ถ้านักเรียนคนหนึ่งสอบวิทยาศาสตร์ได้ 55% เขาต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้กี่ คะแนน จึงได้คะแนนรวมทั้งสองวิชาเท่ากับ 100 คะแนน
1 point
25. พีมีเงินเป็น 250% ของเพิล และสองคนมีเงินรวมกัน 3,500 บาท พีมีเงินมากกว่าเพิลกี่บาท
1 point
26. การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปวช.ทั้งหมด 1,200 คน สอบไม่ผ่าน 400 คน มี นักเรียนที่สอบผ่านร้อยละเท่าไร
1 point
27. สามเท่าของเลขจ านวนหนึ่งบวกด้วย 20 เท่ากับ 50 จ านวนนั้นมีค่าเท่าไร
1 point
28. ผลบวกของเลขจ านวนเต็มสามจ านวนเรียงกันเท่ากับ -84 เลขจ านวนเต็มนั้นมีค่าเท่าไร
1 point
29. จำนวนเต็มสองจ านวนในข้อใดบวกกันได้ -1 คูณกันได้ -56
1 point
จากโจทย์ใช้ตอบค าถามข้อ 30-31 นิดอ่านหนังสือนวนิยายเรื่องหนึ่ง วันแรกอ่านได้ เศษ 2 ส่วน 5 ของเล่ม และวันต่อมาอ่านได้อีก 30 หน้า รวมสองวันอ่านได้ครึ่งเล่ม 30. หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมดกี่หน้า
1 point
31. วันแรกอ่านได้กี่หน้า
1 point
32. ขายบ้านได้ค่านายหน้า 5% เป็นเงิน 20,000 บาท ขายบ้านราคาเท่าไร
1 point
33. หน่องสอบวิชาคณิตศาสตร์สองครั้ง ครั้งแรกสอบได้ 60 คะแนน ถ้าต้องการให้ได้คะแนน เฉลี่ย 70 คะแนน เขาต้องสอบครั้งที่สองให้ได้กี่คะแนน
1 point
จากโจทย์ใช้ตอบค าถามข้อ 34-35 ซื้อส้ม 50 กิโลกรัม และฝรั่ง 80 กิโลกรัม จ่ายเงินทั้งหมด 2,850 บาท ขายส้มได้ก าไร 20%ขายฝรั่งได้ก าไร 30% รวมได้ก าไรทั้งหมด 730 บาท 34. ซื้อส้มมากิโลกรัมละกี่บาท
1 point
35. ซื้อฝรั่งมากิโลกรัมละกี่บาท
1 point
จากโจทย์ใช้ตอบค าถามข้อ 36-38 จากการออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างศูนย์หนึ่งมีผู้มารับบริการดังนี้ ซ่อมรถจักรยานยนต์จ านวน 20 คน ซ่อมมุ้งลวดจ านวน 18 คน เรียน 108 อาชีพ 25 คน ซ่อมรถจักรยานยนต์และมุ้งลวดจ านวน 9 คน ซ่อมมุ้งลวดและเรียน 108 อาชีพ 10 คน ซ่อมรถจักรยานยนต์และเรียน 108 อาชีพ 12 คน ซ่อมรถจักรยานยนต์ มุ้งลวดและเรียน 108 อาชีพ 7 คน 36. เรียน 108 อาชีพอย่างเดียวกี่คน
1 point
37. ผู้ที่มาใช้บริการ 2 อย่างมีกี่คน
1 point
38. ผู้ที่มาใช้บริการทั้งหมดมีกี่คน
1 point
39. ถ้านับขานกรวมกับขาแมวได้ 64 ขา และนับปีกนกรวมกับหางแมวได้ 34 เขียนสมการได้ ตามข้อใด ถ้าจ านวนนกแทนด้วย x ตัว และจ านวนแมวแทนด้วย y ตัว
1 point
จากแผนภูมิรูปวงกลมใช้ตอบค าถามข้อ 40-41 40. กลุ่มประเทศใดที่มีมูลค่าการส่งออกกุ้งมากที่สุด
1 point
Captionless Image
41. กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทั้งหมด
1 point
จากกราฟเส้นใช้ตอบค าถามข้อ 42-43 42. ราคาเฉลี่ยถั่วเหลืองชนิดดีที่เกษตรกรขายได้เดือนใดที่ราคาสูงสุด
1 point
Captionless Image
43. ราคาเฉลี่ยถั่วเหลืองเดือนมิถุนายนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาเฉลี่ยถั่วเหลืองทั้งหมด
1 point
44. มูลค่าส่งออกดอกกล้วยไม้สดกี่ล้านบาท
1 point
Captionless Image
45. นมและครีมมูลค่าการส่งออกสูงกว่าดอกกล้วยไม้สดกี่เปอร์เซ็นต์
1 point
46. ช่วงเดือนใดมีการส่งออกกุ้งปรุงแต่งมาก
1 point
Captionless Image
47. มูลค่าการส่งออกของเดือนมกราคมคิดเป็นร้อยละเท่าไรของมูลค่าทั้งหมด
1 point
48. เดือนมกราคม ราคากุ้งปรุงแต่งตันละประมาณกี่ล้านบาท (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
1 point
49. เดือนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเรียงจ านวนครั้งจากมากไปหาน้อยคือข้อใด
1 point
Captionless Image
50. กลุ่มใดมีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
1 point
Submit
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์. Report Abuse - Terms of Service