ENV.net upitnik: Alat za podršku zaštiti životne sredine u Srbiji
Poštovani,
ovom prilikom Vas obaveštavamo da je organizacija Ambasadori održivog razivoja i životne sredine partner na projektu ENV.net. Molimo Vas da nam date Vaše mišljenje o stanju životne sredine u Srbiji putem Upitnika koji možete popuniti on-line, sledeći link koje se nalazi u gornjem delu ovog teksa.

Najljubaznije Vas molimo da nam pošaljete popunjen upitnik. Hvala!

Ovaj Upitnik je deo ankete koja se trenutno sprovodi u okviru projekta ENV.net (*), koji finansira Evropska unija sa ciljem da se podstakne učešće i promovisanje aktivnosti organizacija civilnog društva u sektoru zaštite životne sredine u Albaniji, na Kosovu, u Srbiji i u Turskoj.

Cilj ovog projekta je ne samo da se podstakne uloga civilnog sektora u oblasti zaštite životne sredine, kroz učešće na javnim skupovima, seminarima i treninzima, već i da se utiče na nacionalne reformske procese u sektoru zaštite životne sredine na putu putu Srbije ka Europskoj uniji (tzv. "evropske integracije, odnosno približavanje i usklađivanje zakonodavstva u sektoru životne sredine“).

Projektni tim ENV.net-a se bavi identifikacijom različitih grupa postojećih organizacija civilnog društva koje su aktivne u oblasti zaštiti životne sredine, identifikacijom njihovih nadležnosti, prednosti i izazova sa kojima se susreću, a sve u cilju boljeg planiranja realnih i korisnih aktivnosti za dobrobit civilnog društva u Srbiji.

Ovo istraživanje takođe ima za cilj informisanje o mogućnostima saradnje sa organizacijama aktivnim u sektoru zaštite životne sredine kako bi se bolje planirale i organizovale dalje aktivnosti ENV.net projekta. U tom smislu, ENV.net projekat će izdvojiti određena finansijska sredstva za realizaciju manjih inovativnih potprojekata. Zbog toga verujemo da je ovaj Upitnik važno sredstvo za uspostavljanje kontakata sa organizacijama zainteresovanim da budu deo ove inicijative.

Sve prikupljene informacije će biti tretirane kao poverljive. Opšte informacije o organizaciji (poglavlje A upitnika) kao i trenutni projekti / inicijative (poglavlje B, pitanje 12), mogu se postaviti na web-stranicu ENV.net projekta u cilju promocije inicijativa Vaše organizacije, samo ukoliko Vi to želite i ukoliko se izjasnite za tu opciju (videti pitanje 22).

Unapred se zahvaljujemo na utrošenom vremenu za popunjavanje ovog Upitnika i nadamo se daljoj saradnji. Molimo Vas da se ne ustručavate da nas kontaktirate ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o ovom Upitniku ili našem projektu (e-mail adresa: env.net.easd@gmail.com ).

ENV.net Projektni tim

(*) Projekat pod nazivom "Razvoj ENV.net u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: unapređenje uticaja građana na proces reformi u sektoru životne sredina kao podrška približavanja Evropskoj uniji". Za više informacija pogledajte: http://www.tacso.org/doc/130110_information-sheet-ENV.NET-project_REVISED.pdf

A. Opšti podaci
U ovom delu Upitnika Vas molimo da nam date neke opšte informacije o Vašoj organizaciji
1. Ime i (ako postoji) skraćeno ime organizacije *
Your answer
Godina osnivanja organizacije *
Your answer
Adresa organizacije *
Molimo Vas da navedete sledeće informacije: Ulica/broj, Grad, Poštanski broj
Your answer
Broj telefona *
Your answer
Fax
Your answer
e-mail adresa organizacije *
Your answer
Website organizacije
Your answer
2. Tip Vaše organizacije *
Molimo Vas štiklirajte samo jednu opciju
3. Ime i prezime kontakt osobe u organizaciji *
Your answer
E-mail kontakt osobe u organizaciji *
Your answer
Pozicija kontakt osobe *
B. Osnovne aktivnosti Vaše organizacije u sektoru životne sredine
U ovom delu bismo želeli da saznamo više o Vašoj organizaciji, kako bismo identifikovali mogućnosti saradnje na našem projektu
4. Da li možete u nekoliko reči da objasnite čime se bavi Vaša organizacija? *
Your answer
5. Da li je Vaša organizacija uključena u (ili planira da se uključi u 2013. godini) aktivnosti koje se bave jednom ili više oblasti životne sredine ( prema EU acquis u oblasti životne sredine)? *
Možete označiti više opcija
Required
Da li biste želeli da nam objasnite šta Vaša organizacija radi (ili je radila) u okviru ovih stavki?
Molimo vas da napišete detalje u sledećem paragrafu.
Your answer
6. U vezi sa gore pomenutim temama, da li Vaša organizacija prati nacionalni program dostizanja EU vrednosti u životnoj sredini? (takozvana “Aproksimacija u oblasti životne sredine”). Ako prati, molimo Vas da objasnite kako?
Molimo Vas da objasnite da li pratite izrade “Progres raport-a” ili učestvujete u njegovoj izradi
Your answer
7. Na osnovu Vašeg iskustva, koje su glavne teškoće, prepreke i problemi koji stvaraju rizik za životnu sredinu u našoj zemlji?
Your answer
8. Da li Vaša organizacija prati nacionalni program primene EU zakonodavstvaiI vrednosti u okviru životne sredine (acquis) u našoj zemlji? *
Ako je odgovor ne, preskočite sledeće, deveto pitanje.
9. Iz Vaše perspektive, koje je trenutno stanje primene EU vrednosti (zakonodavstva) u okviru životne sredine u našoj zemlji?
nezadovoljavajuće
zadovoljavajuće
dobro
ne znam
Nacionalno zakonodavstvo na snazi
Implementacija nacionalnog zakonodavstva
Uključivanje aspekata životne sredine u političku agendu (ostale sektorske politike)
Strateške aktivnosti usmerene na zaštitu prirode i održivi razvoj
Da li biste želeli da nam kažete nešto više o prethodnom pitanju?
Your answer
10. Da li je Vaša organizacija uključena u jednu ili više sledećih aktivnosti? *
Required
Da li biste želeli da nam kažete nešto više o vašem iskustvu u implementaciji gore pomenutih aktivnosti?
Your answer
11. Da li Vaša organizacija ima saradnju/dijalog sa državnim organima u vezi sa implementacijom Vaših aktivnosti? *
Da li biste mogli ukratko da opišete Vaše iskustvo (npr. dobri primeri, problemi) u vezi sa tekućim/prošlim odnosima sa državnim organima/lokalnim upravama.
Your answer
12. Po Vašem mišljenju, koje su inicijative (događaji, projekti, aktivnosti) implementirane od strane Vaše organizacije imale pozitivan uticaj na dostizanje EU vrednosti u okviru životne sredine?
Ako možete, ostavite link prema relevantnom website-u.
Your answer
13. Da li znate još neki tekući/budući dogadjaj, inicijativu, projekat implementiran od strane neke druge organizacije u našoj zemlji?
Ako možete, ostavite link prema relevantnom website-u.
Your answer
C. Povećanje efektivnosti Vaše organizacije
U ovom delu Upitnika bismo želeli da saznamo za neke Vaše sugestije u cilju pravljenja odgovarajućeg programa obuke
14. Da li su zaposleni u vašoj organizaciji (i/ili volonteri) prošli obuku na neku od sledećih tema?
14. Ukoliko ste već učestvovali na sličnim obukama, da li su ove obuke imale pozitivan uticaj na Vašu organizaciju?
Da li ste naučili korisne stvari za Vaš svakodnevni posao? Molimo vas da navedete relevantan link ka web stranici obuke ako ste u mogućnosti
Your answer
15. Da li je Vaša organizacija zainteresovana za učestovanje u planiranim ENV.net obukama? *
16. Po Vašem mišljenju, koja bi od sledećih pitanja ENV.net obuka trebala da pokrije? *
Required
17. Pored obuka, koje od sledećih usluga predviđenih ENV.net projektom bi potencijalno bile korisne za Vašu organizaciju? *
Required
D. Vaša organizacija i civilno društvo
U ovom delu bismo želeli da saznamo da li je Vaša organizacija deo neke mreže i/ili na kojim incijativama za piključenje nekoj mreži radite. Ovaj deo takođe služi kako bismo saznali više u vezi sa Vašim interesima za saradnju sa našim projektom.
18. Da li je Vaša organizacija član jedne ili više nacionalnih ili internacionalnih mreža? *
Ako jeste, da li možete da opišete osnovne aktivnosti te/tih mreža i vašu ulogu kao člana
Molimo vas napišite ime, website/e-mail (ako je dostupno), glavne aktivnosti mreže i nešto više o Vašoj ulozi i iskustvima kao člana
Your answer
19. Po vašem mišljenju, u kojim granicama bi organizacije civilnog društva mogle da imaju pozitivan uticaj na proces donošenja odluka u našoj zemlji, u pogledu dostizanja EU standarda u životnoj sredini? *
Nikakav uticaj
Veoma veliki uticaj
Da li biste želeli da detaljnije objasnite vaš prethodni odgovor?
Molimo vas za vase mišljenje o prethodnom pitanju!
Your answer
20. U pogledu dostizanja EU vrednosti u životnoj sredini, po Vašem mišljenju, u kojim granicama neprofitabilne organizacije mogu imati ulogu u sledećim aktivnostima?
Od 1 (nikakva uloga) do 5 (veoma velika uloga)
1
2
3
4
5
Monitoring vladinih politika i obezbedjivanje odgovornosti države prema građanima
Saradnja sa javnim organima u implementiranju specifičnih planova
Lobiranje kod javnih organa/vlade da se usvoje zakoni za koje se smatra da su od javnog interesa
Izrada medijskih kampanja i novih društvenih tehnologija (npr. Wikipedia i blogovi) gde se građani informišu/edukuju i lobiranje za pružanje javnih usluga
Saradnja sa medijima radi sticanja znanja koja bi se mogla primeniti u pripremi i realizaciji javnih kampanja
Da li biste želeli da dodate neki komentar na prethodne odgovore?
Your answer
21. Šta su, po Vašem mišljenju, najefektivnije aktivnosti koje organizacije civilnog društva mogu da urade kako bi uticale na izradu politika u našoj zemlji? (u pogledu životne sredine) *
Required
Da li biste želeli da dodate još neki komentar?
Your answer
E. Zaključak
22. Da li se slažete da upload-ujemo na sajt ENV.net-a inforacije prikupljenje u delu A. i pitanju broj 12? *
Molimo vas odaberite jednu opciju od ponuđenih
23. Da li Vaša organizacija želi da sarađuje u jednoj ili više aktivnosti planiranim od strane ENV.net projekta u naredne 2 godine? *
Molimo vas štiklirajte aktivnost(i) koje vas interesuju
Required
24. Da li bi Vaša organizacija želela da učestvuje u pozivu za projekte koji bi dobili sredstva od ENV.net projekta za implementaciju nekih zajednićkih aktivnosti? *
Zahvaljujemo Vam se na odvojenom vremenu koje ste utrošili da popunite ovaj Upitnik. Podelićemo sa Vama rezultate ove ankete! Ako imate još neki komentar, pitanje ili sugestiju u vezi Upitnika, ENV.net projekta ili nečega trećeg, molimo vas da ih podelite sa nama. Nadamo se uspšnoj daljoj saradnji sa Vam.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fondazione punto.sud. Report Abuse - Terms of Service