อบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพ 28-30 พฤศจิกายน 2561(รับ 25 ที่นั่ง)
บรรยายเป็นภาษาไทย รับ Certificate จาก USFDA รับรองคุณสมบัติเป็น PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) พร้อมรหัสประจำตัว PCQI ลงนามโดย Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, USA, Association for Food and Drug Officials, และ International Food Protection Training Institute, USA (ดูตัวอย่าง Cert ด้านล่าง)


รับจำนวนผู้เข้าอบรม 25 คน

สถานที่จัดอบรม
โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23
ค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษ เมื่อชำระเงินภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สมัคร 1 ท่าน อัตราพิเศษท่านละ 12,900 บาท* (จากปกติ 15,000 บาท)
สมัคร 2 ท่าน อัตราพิเศษท่านละ 12,000 บาท* (จากปกติ 15,000 บาท)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปอัตราพิเศษท่านละ 10,000 บาท* (จากปกติ 15,000 บาท)

กรณีชำระเงินหลังวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คิดอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 15,000 บาท


ผู้สมัครจะได้รับอีเมลล์ยืนยันและ Invoice แจ้งรายละเอียดการชำระเงินหลังจากได้ลงทะเบียนเข้าอบรมแล้ว

คณะวิทยากร
ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (FSPCA Certified Lead Instructor, USA)
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร  อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง FSPCA Lead Instructor ภายใต้การกำกับ Food Safety Preventive Controls Alliance, Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, USA  ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของ US FDA

การศึกษา วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอาหาร), วศ.ม.​(วิศวกรรมอุตสาหการ) Ph.D. (Industrial Engineering, Logistics and Supply Chain Management) ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง การจัดการความเสี่ยงของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศเอเชีย (Risk Modelling of Agro-Industrial Supply Chain in Asian Countries) 

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร  มีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์อาหารหลายปีก่อนมาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร การจัดการผลิตภาพ การวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา(Root Cause Analysis) และแก้ปัญหาในระบบอุตสาหกรรม การประยุกต์ Lean-Six Sigma ในอุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนพัฒนาและประเมิน Competencies  การวางเป้าหมายและการควบคุมการทำงานด้วยวิธี Objectives and Key Results (OKR)  การจัดการความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในโซ่อุปทานอาหาร และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรม PCQI รุ่นที่ 1 (พ.ย.59)   PCQI รุ่นที่ 2   (ม.ค.60) PCQI รุ่นที่ 3   (มี ค.60)  รุ่นที่ 4   (เม.ย.60)  รุ่นที่ 5   (ก.ค.60) รุ่นที่ 6 (ก.ค. 60)  รุ่นที่ 7 (ก.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน) รุ่นที่ 8 (ส.ค.60)  รุ่นที่ 9 (ก.ย. 60) รุ่นที่ 10  (30 ต.ค. - 1 พ.ย. 60) รุ่นที่ 11 (13-15 ธ.ค 60) รุ่นที่ 12 (16-18 ม.ค 61) รุ่นที่ 13 (29-31 ม.ค. 61) รุ่นที่ 14 (26-28 มี.ค. 61)  รุ่นที่ 15 (23-25 พ.ค. 61) รุ่นที่ 16 (20-22 มิ.ย.  61) รุ่นที่ 17  (18-20 ก.ค. 61) รุ่นที่ 18 ( 2-4 ส.ค.61)รุ่นที่ 19 ( 19-21 ก.ย.61)โดยดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร ยังเป็น FSPCA Lead Instructor สำหรับหลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP)  อีกด้วย


รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร
อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยากรระบบคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยอาหา ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ร่วมด้วยผู้บริการฝ่ายระบบประกันคุณภาพจากอุตสาหกรรมอาหารภาคเอกชนร่วมแชร์ประสบการณ์


ดูรายละเอียดหลักสูตร PCQI ที่ผ่านมา www.foodpro.co.th/pcqi
กรณีท่านสนใจอบรมหลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program โปรดดูเพิ่มเติมที่ www.foodpro.co.th/fsvp
ติตตามบรรยากาศการจัดอบรมที่ผ่านมาได้ที่ https://www.facebook.com/pg/foodprofessional/photos/?tab=albums
ดาวน์โหลด โบรชัวร์​ กำหนดการ แผนที่ คลิก ลิงค์ด้านล่าง
https://www.foodpro.co.th/wp-content/uploads/2018/10/Preventive-Controls-for-Human-Food-November-28-30-2018.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน อภิชาติ (วัน) 0929745576 LINE ID: @foodpro
Food Pro Academy
บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-119-512-9 / แฟกซ์ 02-6863-433
โทรศัพท์มือถือ 081-428-599-9/ 0929745576
E-mail: info@foodpro.co.th/acdemyfoodpro@gmail.com

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรมที่ผ่านมา
ผู้ผ่านการอบรมทุกคนจะได้รับ Certificate รับรองเป็น PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) จาก USFDA ดูตัวอย่าง Certificate ที่ได้รับหลักผ่านการอบรมด้านล่าง
ผู้เข้าอบรมคนที่ 1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
Name Surname (English) *
Your answer
ตำแหน่งปัจจุบัน *
Your answer
E-mail *
Your answer
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
Your answer
เคยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร
ผู้เข้าอบรมคนที่ 2 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
Your answer
Name Surname (English)
Your answer
E-mail
Your answer
ตำแหน่งปัจจุบัน
Your answer
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
Your answer
เคยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร
ผู้เข้าอบรมคนที่ 3 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
Your answer
Name Surname (English)
Your answer
E--mail
Your answer
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
Your answer
วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา
Your answer
เคยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร
ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน *
Your answer
อีเมลล์ผู้ประสานงาน *
Your answer
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
Your answer
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท (กรณีสมัครอบรมในนามบุคคลไม่ต้องกรอก)
Your answer
ที่อยู่ในการออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี *
Your answer
ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านต้องการแจ้งเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Your answer
การชำระเงิน หลังจากท่านกรอกใบสมัครนี้แล้ว ท่านจะได้รับ Invoice ภาย 4 ชั่วโมง กรณีสมัครในเวลาทำการ 08.30 -17.30 กรณีนอกเวลาทำการท่านจะได้รับในวันถัดไป ก่อน 12.00 น. หากไม่ได้รับโปรดโทร แจ้ง 02-1195129 *
Required
ข้อมูลอื่นที่ท่านต้องการแจ้งเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Agro-Industry Society. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms