แบบสอบถามความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้รับบริการในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
คำชี้แจง  แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพัน ความคาดหวังหรือความต้องการของผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ
Clear selection
อาชีพ
Clear selection
เรื่องที่มาขอรับบริการ
Clear selection
ความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพัก โต๊ะกรอกแบบฟอร์ม น้ำดื่ม ป้ายบอกสถานที่ ห้องน้ำ
2. สถานที่ให้บริการมีความสะดวก สะอาด และเป็นระเบียบ
3. วันและเวลาเปิด – ปิดให้บริการมีความเหมาะสม (บริการไม่พักเที่ยง)
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เต็มใจให้บริการ
5. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้ชัดเจน ตรงตามความต้องการ
6. การให้บริการมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
7. ขั้นตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สะดวกรวดเร็ว
8. มีช่องทางเลือกใช้บริการหลากหลายรูปแบบ
Clear selection
ช่องทางที่ท่านเคยใช้บริการ
Clear selection
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการ
ความคาดหวังหรือความต้องการของผู้ใช้บริการต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายเพื่อพัฒนาการให้บริการในเรื่องใดบ้าง
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy