แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมขันโตกดินเนอร์ : วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 16.00 - 21.30 น. ณ อาคารสงวนเสริมศรี (Indoor Stadium) มหาวิทยาลัยพะเยา
คำชี้แจง : แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการเข้าร่วมโครงการ จากข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของท่านจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และเจ้าภาพครั้งที่ 13 ต่อไป
* ขอบพระคุณอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกรอกแบบประเมิน*
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
เพศ *
สถานะ *
สังกัด คณะ/สถาบัน/ศูนย์ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ประเมิน
(1) การต้อนรับของเจ้าภาพ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทและการพูดจา
1.2 ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทาง
1.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการอำนวยความสะดวก
1.4 ความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
1.5 การให้บริการต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียม
(2) ความเหมาะสมต่อการเข้าร่วมกิจกรรม (ภาพรวม) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) การประกวดอี่นาย-บ่าวน้อย(ดาว-เดือน)
2) นำเสนอความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ (Science show)
3) การแสดงดนตรีสด
4) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
5) อาหารขันโตกดินเนอร์
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy