แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และการบริการ

สถาบันภาษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจจากการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสถาบันภาษา ( website: http://www.li.mcu.ac.th/ และ http://wizpark.weebly.com )

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ ๓ ประเมินความพึงพอใจคุณภาพการบริการของสถาบันภาษา

  ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ด้านผลการให้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question