Big Bear's Backyard Ultra - Registrácia (Registration)
Dátum pretekov: Od 29. Októbra 2021. 15:00 do posledného bežca
(Date of the event: From October 29, 2021, 3pm until the last one running)
Miesto štartu a cieľa: Pizzeria La Rose, Vodné dielo Žilina, pri Mojšovskom moste
(Start and finish location: Pizzeria La Rose, Vodné dielo Žilina, at the Mojš bridge)
Kontakt: BigBear@bigbearbackyard.com, 0908 375 834
(Contact: BigBear@bigbearbackyard.com, +421 908 375 834)
Registrácia prebieha od 15.8.2021 do 15.10.2021
(Registration opens from August 15, 2021 till October 15, 2021)
Štartovné (Registration fee):
EUR59 - od 1.9.2021 do 30.9. 2021 (from SEP 1, 2021 until SEP 30, 2021)
EUR69 - od 1:10. 2021 do 15.10. 2021 (from OCT 1 until OCT 15, 2021)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno (Name) *
Priezvisko (Surname) *
Muž alebo žena ? (Male or female?) *
Dátum narodenia (Date of birth) - nepovinné keďže nemáme vekové kategórie, ale ak máš menej ako 18 rokov budeme potrebovať súhlas tvojho rodiča alebo zákonného zástupcu (optional as there are no age categories but if you are below 18 we will need a consent from your parent or a legal guardian)
Krajina, mesto (Country, city) *
Číslo telefónu - mobil (Mobile number) *
Núdzový kontakt a číslo telefónu - mobil (Emergency contact and mobile number) *
Email na núdzový kontakt (Email contact) *
Záujem o funkčné Big Bear's tričko (Interest in Big Bear's tech tee) ? Výroba na mieru len podľa záujmu, cena 25 EUR kus. (Production to order only, price EUR 25 pcs). Deadline na objednávku 31.8, 2021 (Order deadline August 31, 2021) - Po tomto dátume môžte indikovať záujem o tričko, a budeme vás kontaktovať. *
Funkčné Big Bear's tričko (Big Bear's tech tee)
Funkčné Big Bear's tričko (Big Bear's tech tee)
V prípade, že neočakávané okolnosti nedovolia zorganizovať akciu plánovanom termíne (áno, myslíme tým Covid komplikácie) akcia bude presunutá na iný termín. Tí účastníci, ktorí sa nebudú môcť v novom termíne zúčastniť, budú mať možnosť presunúť si registráciu na ďalšiu edíciu alebo požiadať o refundáciu štartovného (v plnej výške, ak sa akcia posunie do 15.10.2021 (vrátane), 70% ak sa tak stane po 15.10.2021. V tejto dobe nie je možné predpovedať, aké budú požiadavky na účasť na hromadných podujatiach v Októbri 2021. Splnenie všetkých poźiadaviek, ktoré budú úrady vyžadovať je zodpovednosťou každého účastníka. Ich nesplnenie a následná nemoźnosť zúčastniť sa pretekov nie je dôvodom na refundáciu štartovného. (If due to unforeseen circumstances the event can’t go ahead at the planned date (yes, we mean the mean Covid…) it will be rescheduled. Participants who will be unable to take part in the rescheduled event will have the option to move their registration to the next edition or get a refund (full if the postponement happens on or before October 15, 2021 or 70% if it happens after October 15, 2021). At this time it is impossible to foresee what the requirements to participate in events will be in October 2021. Compliance with with all the requirements by authorities is responsibility of each participant. Not being able to participate due to non-compliance with the requirements at the time of the event does not make one eligible for the entry fee refund.) *
Required
Týmto prehlasujem, že som si vedomý/vedomá rizík spojených s účasťou na podujatí Big Bear's Backyard Ultra (ďalej len „podujatie“). Som si vedomý/vedomá skúseností, ktoré sú potrebné na účasť na podujatí, a súhlasím a potvrdzujem, že spĺňam tieto požiadavky. Chápem, že udalosť bude fyzicky namáhavá a môže viesť k úplnému vyčerpaniu. Beriem na seba všetky riziká súvisiace s akýmkoľvek zranením alebo stratou alebo poškodením, ktoré by som mohol/mohla utrpieť pred, počas alebo po podujatí. Rozumiem tiež tomu, že liečba zranenia si môže vyžiadať lekársku pomoc a potvrdzujem, že napriek tomu chcem pokračovať v podujatí s plným vedomím tejto skutočnosti. Budem konať podľa všetkých primeraných pokynov uvedených organizátormi. Rozumiem a súhlasím s tým, že organizátori ani sponzori podujatia (a ich príslušní reprezentanti, zamestnanci, alebo dobrovoľníci) nemôžu niesť zodpovednosť za akékoľvek zranenie, stratu alebo poškodenie mňa alebo mojej rodiny, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku mojej účasti na podujatí, (I hereby affirm that I am aware of the risks involved in taking part in Big Bear's Backyard Ultra (hereafter known as the event). I am aware of the experience necessary to participate in the event and I agree and confirm that I meet these requirements. I understand that the event will be physically strenuous and may lead to total exhaustion. I assume all risks in connection with any injury or loss or damage which I may suffer, before, during or after the event. I also understand that treatment of an injury may require medical attention and I confirm that I still wish to proceed with the event in full knowledge of this fact. I will act on all reasonable instructions given by the organisers. I understand and agree that neither the organizers nor the sponsors of the event (and any of their respective officers, employees, agents or volunteers) may be held liable or responsible for any injury, loss or damage to me or my family that may occur as a result of my participation in the event,) *
Required
Partneri podujatia (Event partners)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy