Прашалник за зачленување во Артивистички клуб/Pyetësor për anëtarësim në Klubin Artivistik
Со пополнување на овој прашалник се пријавувате за учество во Артивистички клуб во вашиот град.

Младинските клубови на МОФ одржуваат средби еднаш во текот на неделата, во термин кој ќе го договори групата со предавачите. Предавањата во клубовите започнуваат во октомври 2019 година, а учеството во истите е бесплатно.

Пријавувањето е отворено до крајот на месец септември 2019. Потоа, на вашата e-mail адреса или на телефонскиот број што ќе го наведете ќе ве контактираме со повеќе информации за првите предавања и локацијата на нивно оддржување (вашето училиште/просториите на МОФ во вашиот град).
Во клубовите може да членуваат сите млади од Скопје, Велес, Тетово и Битола.

За дополнителни информации може да ни се обратите на info@mof.org.mk

Ви благодариме за интересот да бидете дел од еден поинаков клуб кој ја користи уметноста за активизам!

Клубовите се финансирани од Фондацијата Отворено општество Македонија преку проектот Ангажирање на младите за студентски и младински политики. Младинските клубови на МОФ се дел од Проектот за младинско изразување финансиран од Европската Унија.

ALB👇

Me plotësimin e këtij pyetësori paraqiteni për pjesëmarrje në Klubin Artivistik, në qytetin Tuaj

Klubet rinore të FRA mbajnë takime një herë gjatë javës, në kohë për të cilën do të dakordohen grupi me ligjëruesit. Ligjëratat në klubet fillojnë në tetor 2019, ndërsa pjesëmarrja në të njëjtat është pa pagesë.

Paraqitja është e hapur deri në fund të muajit shtator 2019. Më pas, në e- mail adresën Tuaj ose në numrin e telefonit që do ta regjistroni do T’ju kontaktojmë me më shumë informacione për ligjërata e para dhe lokacionin e mbajtjes së tyre ( shkolla juaj/ hapësirat e FRA në qytetin tuaj)/
Në klub mund të anëtarësohen të gjithë të rinjtë nga Shkupi, Velesi, Tetova dhe Manastiri.

Për informacione plotësuese mund të na drejtoheni në info@mof.org.mk

Ju faleminderit për interesin të jeni pjesë e një klubi më ndryshe, i cili përdor artin për aktivizëm!

Klubet janë financuar nga Fondacioni Shoqëri e Hapur Maqedoni, nëpërmjet projektit Angazhim I të rinjve për politika studentore dhe rinore. Klubet rinore të FRA janë pjesë e Projektit për shprehje rinore të financuar nga Bashkimi Evropian.
Име и презиме/Emri dhe mbiemri *
Град /Qyteti *
Возраст/ Mosha *
Образование (Впишете го имете на вашето училиште или факултет. Доколку сте го завршиле образованието, впишете ја и таа информација)/Arsimi (shënoni emrin e shkollës ose fakultetit tuaj. Nëse keni kryer shkollimin, shënoni këtë si informacion)
Во која година од образованието сте?/ Në cilin vit të shkollimit jeni? *
Телефон за контакт/ Telefon për kontakt *
Е-маил адреса/E- mail adresa *
(наведете ја адресата која редовно ја проверувате)/(shënoni adresën të cilën e kontrolloni rregullisht)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MOF. Report Abuse