แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. สถานภาพ.....นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2561
1.โครงการ/กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับใด *
มากที่สุด/พอใจ (5)
มาก/ค่อนข้างพอใจ (4)
ปานกลาง/เฉย ๆ (3)
น้อย/ไม่ค่อยพอใจ (2)
น้อยที่สุด/ไม่พอใจ (1)
1.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส
1.2 นักเรียนได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
1.3 นักเรียนได้รับความรู้ สนุกสนาน เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
1.4 นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ *
มากที่สุด/พอใจ (5)
มาก/ค่อนข้างพอใจ (4)
ปานกลาง/เฉย ๆ (3)
น้อย/ไม่ค่อยพอใจ (2)
น้อยที่สุด/ไม่พอใจ (1)
2.1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ
2.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2.3 สิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม
2.4 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2.5 สถานที่จัดมีความเหมาะสม
3.ผลที่ได้รับจาการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ *
มากที่สุด/พอใจ (5)
มาก/ค่อนข้างพอใจ (4)
ปานกลาง/เฉย ๆ (3)
น้อย/ไม่ค่อยพอใจ (2)
น้อยที่สุด/ไม่พอใจ (1)
3.1 มีความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาส และวัฒนธรรมของชาวตะวันตก
3.2 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3.3 การมีส่วนร่วมและในการทำงานเป็นทีม
3.4 มีความพอเพียงในการทำงาน
3.5 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความบันเทิง
4. ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้ *
มากที่สุด/พอใจ (5)
มาก/ค่อนข้างพอใจ (4)
ปานกลาง/เฉย ๆ (3)
น้อย/ไม่ค่อยพอใจ (2)
น้อยที่สุด/ไม่พอใจ (1)
4. ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service