การจัดคณะผู้ประเมินสำหรับประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำชี้แจง
๑. สมศ. ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มนี้ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และเพื่อให้การดำเนินการจัดคณะผู้ประเมิน เป็นไปโดยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สมศ. จึงเปิดโอกาสให้ผู้ประเมินภายนอกได้ดำเนินการจัดทีมตามความสมัครใจ
๒. การเสนอจัดคณะผู้ประเมิน สมศ. จะเป็นผู้อนุมัติการจัดคณะผู้ประเมินและแจ้งกลับไปยังหัวหน้าคณะผู้ประเมิน
๓. การบริหารจัดการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. จะประสานติดต่อกับหัวหน้าคณะผู้ประเมินเท่านั้น
๔. สมศ. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรสถานศึกษาและจำนวนสถานศึกษา ให้กับคณะผู้ประเมินเท่านั้น
๕. กรณีสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย คณะผู้ประเมินสามารถเสนอรายชื่อ
ผู้ประเมินปฐมวัยที่ประสงค์จะร่วมคณะผู้ประเมินได้ แต่หากไม่สามารถระบุผู้ประเมินปฐมวัยที่จะร่วม
คณะผู้ประเมิน สมศ. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรให้
๖. กรณีเปลี่ยนผู้ประเมินภายนอกในคณะ หัวหน้าคณะผู้ประเมินต้องดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร มายัง สมศ. เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดคณะผู้ประเมิน
๗. สมศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรงานให้กับคณะผู้ประเมินที่แจ้งรายชื่อเพื่อขออนุมัติการจัดคณะผู้ประเมิน ภายในระยะเวลาที่ สมศ. กำหนด
๘. สมศ.จะเป็นผู้จัดคณะผู้ประเมินให้กับผู้ประเมินภายนอกที่ไม่ได้เสนอแจ้งรายชื่อเพื่อขออนุมัติการจัดคณะผู้ประเมิน
ระยะเวลาในการเสนอรายชื่อคณะผู้ประเมิน
ตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service