แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ เทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี 2561
ตามที่เทศบาลตำบลแม่สาย ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในระดับอำเภอแม่สาย ระดับจังหวัดเชียงราย และระดับประเทศ ด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียง แหล่งการค้าเขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษที่สำคัญที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศในแต่ละปี อีกทั้งยังเป็นปราการด่านหน้ามุ่งสู่จีนทางตอนใต้(ทางบก) รองรับทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยวการค้าชายแดนที่มีเอกลักษณ์หลากหลายที่โดดเด่น และปัญหาสำคัญระดับชาติ อาทิ ปัญหาด้านความมั่นคง ปัญหาด้านชนกลุ่มน้อย ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาด้านสุขอนามัยจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ฯลฯ
จากข้างต้นที่กล่าวมานั้น ถือได้ว่าเทศบาลตำบลแม่สายนอกเหนือจากการดำเนินงานภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ยังต้องรับผิดชอบกรอบหน้าที่ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นขึ้นได้ตลอดเวลา หรือต้องคอยกำกับดูแลสิ่งที่ส่งผลกระทบกับเมืองแม่สายในภาพรวมด้วย เช่น ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน หรือแม้กระทั่งการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงในบางครั้งเพื่อให้กระทบกับเมืองแม่สายให้น้อยที่สุด
การจัดทำแบบสอบถามในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้สอบถาม หรือเปิดโอกาสให้หน่วยงาน/ประชาชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีโอกาสจัดระดับของความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินงาน/การพัฒนา/การแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างตรงประเด็น ทั้งยังสามารถนำแบบสอบถามนี้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมะสมของเทศบาลตำบลแม่สายในปีงบประมาณต่อไปด้วย
แบบสอบถามนี้ได้แบ่งหมวดของคำถามออกเป็นส่วนๆแยกตามสาระข้อมูล ต่างๆ เป็นดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับความพึงพอใจของการปฏิบัติงานของเทศบาลในภาพรวม
3. ข้อเสนอแนะ/แนวทาง/ข้อเรียนเสนอต่อการดำเนินงาน การพัฒนาต่างๆของเทศบาล
เทศบาลตำบลแม่สาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ในแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเมืองแม่สายในภาพรวม และเป็นแนวทางในการทำงานได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษา
Clear selection
อาชีพ
Clear selection
ท่านเคยไปติดต่อ/ใช้บริการ/แจ้งเรียน กอง/งานใดในเทศบาลตำบลแม่สายบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy