แบบขอเอกสารหลักฐานการศึกษาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
คำชี้แจง ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องของเอกสารทางราชการ
Email address *
คำนำหน้าชื่อ - ชื่อ - นามสกุล - หมายเลขโทรศัพท์ (กรณีขอ Transcript ให้เขียนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษด้วย) *
เลขประจำตัวนักเรียน - ชั้น (ตัวอย่าง 10400 - ม. 6/1) *
เอกสารที่ขอ (***เอกสารที่ติดรูป ให้นำรูปมายื่นวันรับเอกสาร) *
Required
จำนวนเอกสารที่ขอ (ปพ. 7 ภาษาไทย (ไม่ติดรูป) 1 ฉบับ ปพ. 1 ภาษาไทย 1 ฉบับ) *ขอสงวนสิทธิ์ในการขอไม่เกินอย่างละ 3 ฉบับ *
วัน เดือน ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
คำนำหน้า - ชื่อ - นามสกุลของบิดา (คำนำหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว หรือ ยศทหาร-ตำรวจ (เขียนยศคำเต็ม) เท่านั้น) (กรณีขอ Transcript ให้เขียนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษด้วย) *
คำนำหน้า - ชื่อ - นามสกุลของมารดา (คำนำหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว หรือ ยศทหาร-ตำรวจ (เขียนยศคำเต็ม) เท่านั้น) (กรณีขอ Transcript ให้เขียนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษด้วย) *
สัญชาติ - ศาสนา - จังหวัดที่เกิด [กรณีขอปพ. 1 ระเบียนผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)]
ที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ [กรณีขอปพ. 1 ระเบียนผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)]
ชื่อโรงเรียนเดิมภาษาอังกฤษ [กรณีขอปพ. 1 ระเบียนผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)] (นักเรียน ม. 1-3 ให้ระบุโรงเรียนเดิมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/โรงเรียนที่ย้ายมา) (นักเรียน ม. 4 - 6 ให้ระบุโรงเรียนเดิมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/โรงเรียนที่ย้ายมา)
วัน เดือน ปี - เวลาขอรับเอกสาร ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (เอกสาร ปพ ใช้เวลา 1 วัน เอกสารอื่นที่มีการคำนวณผลการเรียนใช้เวลา 2 วัน เว้นวันหยุดราชการ) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย. Report Abuse