แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2562 - 2564 โปรดแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
หน่วยงาน/ เบอร์โทรผู้แสดงความคิดเห็น
Your answer
บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายใน /ภายนอก
โปรดระบุข้อความ
Your answer
บทที่ 4 แผนพัฒนาด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2562 – 2564
4.1 วิสัยทัศน์
โปรดระบุข้อความ
Your answer
4.2 พันธกิจ
โปรดระบุข้อความ
Your answer
4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ
โปรดระบุข้อความ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service