Holiadur Dawnsio Traddodiadol Cymreig/ Welsh Traditional Dance Questionnaire
Hoffai trac wybod mwy am y digwyddiadau dawnsio traddodiadol Cymreig sy’n cael eu cynnal ar draws Gymru gyfan. Mae hyn er mwyn cynorthwyo datblygu prosiectau dawns newydd yng Nghymru. Os ydych yn dawnsio, yn dysgu, yn gerddor, yn cynnal digwyddiadau, wedi bod yn dawnsio am fis neu am ddegawdau mae gennym ddiddordeb yn eich profiadau.

trac yw sefydliad Datblygu Traddodiadau Gwerin Cymru. Mae ein gwaith ni yn ffocysu ar ddathlu traddodiadau cerdd a dawns Cymru, datblygu perfformwyr – o ddechreuwyr hyd at y llwyfan rhyngwladol – annog diddordeb a gwneud yn siwr bod ein celfyddydau traddodiadol yn aros yn rhan berthnasol a chreiddiol o’n bywyd diwylliannol a’n hunaniaeth egnïol. Am fwy o wybodaeth am trac ewch i: https://trac.cymru/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr holiadur ebostiwch elisa@trac-cymru.org

Bydd y data sy'n cael ei gasglu fel rhan o’r holiadur dim ond yn cael ei defnyddio ar gyfer ein hymchwil fydd yn glynu at ein polisi preifatrwydd a allwch weld yma: https://trac.cymru/polisiau/defnydd-wefan-prifatrwydd-cwcis/


trac wants to find out more about the Welsh folk dance activities happening across Wales. This is to help develop new folk dancing projects in Wales. If you are a dancer, teacher, musician, involved in hosting events, have been dancing for a month or for decades we are interested in your experiences.

trac is Wales’ Folk Development organisation. We’re all about celebrating Wales’ music and dance traditions, developing performers from beginners to the international stage, stimulating interest, and making sure our traditional arts remain a relevant, core part of our vibrant cultural life and identity. For more information about trac go to: https://trac.wales/

If you have any questions about the questionnaire e-mail elisa@trac-cymru.org

The data we collect from this questionnaire will only be used for this research and will adhere to our Privacy Policy which can be found here: https://trac.wales/policies/website-use-privacy-cookies/

I ba grŵp oedran ydych chi'n perthyn?/ What is your age group? *
Required
Ym mha sir o Gymru ydych chi'n byw? /In which county are you based in Wales? *
Your answer
Faint o weithiau pob mis, ar gyfartaledd, ydych chi’n cymryd rhan mewn gweithgareddau dawns draddodiadol Gymreig? (er enghraifft: dawnsio, chwarae i ddawnswyr, dysgu, galw, mynychu twmpath, cystadlu, ymarferion dawns) // How many times per month, on average, are you involved in Welsh traditional dance activities? (for example: dancing, playing for dancing, teaching, calling, attending a twmpath, competing, dance rehearsals) *
Sut ydych chi’n cymryd rhan mewn gweithgareddau dawnsio traddodiadol Cymreig? Dewiswch y rhai sy’n berthnasol i chi/ How are you involved in Welsh folk dance activities? Select all that are applicable to you *
Required
Pa fath o ddawnsio ydych chi’n gwneud? (dawnsio gwerin, twmpath, clocsio a.y.y.b)/What kind of traditional dance do you do? (folk dancing, twmpath, clog dancing etc.) *
Your answer
Pa fath o ddigwyddiadau dawns sy’n cael eu cynnal yn eich ardal leol? Rhowch enghreifftiau lle’n bosib. / What kind of dance activities run in your local area? Give examples where possible. *
Your answer
A fyddech chi’n hoffi cymryd rhan mewn mwy o weithgareddau dawns draddodiadol Gymreig?/ Would you like to take part in more Welsh traditional dancing activities? *
Pam?/ Why?
Your answer
Beth sy’n eich rhwystro rhag cymryd rhan mewn mwy o weithgareddau dawnsio traddodiadol? /What obstacles prevent you from taking part in more traditional dancing activities? *
Your answer
Pa fath o ddigwyddiadau dawns hoffwch chi weld mwy ohono yn eich ardal leol? /What dance events would you like to see more of in your local area? *
Your answer
Ydych chi’n ymwybodol o unrhyw draddodiadau dawns hanesyddol sydd yn eich ardal leol? Beth ydyn nhw?/ Are you aware of any local historical dance traditions? What are they?
Your answer
Unrhyw sylwadau eraill? Any other comment?
Your answer
Hoffwn wybod mwy am eich profiad o ddawnsio traddodiadol Cymreig yng Nghymru. Os ydych yn hapus trefnu galwad ffôn neu gyfweliad pellach llenwch y rhan isod gyda’ch enw ac e-bost. / We would like to find out more about your experience of Welsh traditional dancing in Wales. If are happy to be contacted by e-mail to arrange a phone call or an interview please could you fill in the section below with your name and e-mail address.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service