จำนวนนักศึกษา สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ให้สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพาทุกแห่ง กรอกข้อมูลจำนวนนักศึกษาโดยแยกตามหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสมทบต่อไป

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุรินทร์ เหล่าศรี (กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ 038-102710)

    This is a required question