แบบสอบถามความต้องการของตลาดแรงงาน (สำหรับสถานประกอบการ) สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน เกี่ยวกับความต้องการรับบัณฑิตที่จบในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี รวมถึงสอบถามข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่างๆ

ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามนี้ตามความจริง และตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเคมีที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการแก้ปัญหาในวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคมได้
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
2. มีความเชี่ยวชาญด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติทางเคมี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถจัดระบบพัฒนาความรู้ใหม่และนวัตกรรมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและสามารถนำความรู้ด้านเคมี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี มีความสามารถในการวิเคราะห์นำเสนอข้อมูล มีความสามารถในการบริหารจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
Required
2. อายุ *
Required
3. ตำแหน่งในหน่วยงาน/สถานประกอบการ *
4. ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการของท่าน *
5. ประเภทของหน่วยงาน/สถานประกอบการ* (เช่น สถานที่ราชการ/ บริษัทเอกชน เป็นต้น) *
6. ท่านมีอายุการทำงานในหน่วยงานนี้มาแล้วกี่ปี* *
Required
7. หน่วยงาน/สถานประกอบการของท่านมีแผนความต้องการที่จะรับบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์หรือไม่* *
Required
8. หน่วยงาน/สถานประกอบการของท่านมีความต้องการจะรับบุคลากรในสาขาวิชาใด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy