หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (สำหรับคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจ) / Consent Letter for Partner/Business Partner
วิธีการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
Method of giving consent to disclose information by means of the internet.

1. ผู้ให้ความยินยอมจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง / The data subject must fill out the information correctly.
2. การให้ความยินยอมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้ถือว่ามีการลงลายมือชื่อแล้ว / Giving consent via the Internet system shall be deemed to have been signed.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
กรุณาเลือกบริษัทที่ต้องให้ความยินยอม / Please select the company that requires consent *
ข้าพเจ้าชื่อ - นามสกุล / Name - Surname *
หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone *
อีเมล / E-mail *
จาก (ระบุสถานที่ทำงาน) / From(specify the place of work) *
ขอทำหนังสือฉบับนี้เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท เก็บ รวบรวม  ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ / Request to make this letter to show that I agree that the company collects, uses or discloses my personal information that I have with the company for the following purpose
          1. การซื้อขายสินค้า การให้บริการ  ผ่านทางแผนกจัดซื้อ การทำธุรกิจระหว่างกัน ผู้มาติดต่อ บริษัทในกลุ่ม  บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ  บริษัทประกันภัย และบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถนำไปใช้ตามฐานกฎหมายอื่นได้ / Trading of goods, services through the purchasing department, doing business with each other, visitors, group companies, subsidiaries companies, affiliates companies, authorized dealers and /or business partners, insurance companies and services related to the company's business, in the event that it cannot be used by other legal bases.
          2. สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน  เพื่อเก็บรวบรวม  ใช้  เก็บรักษา เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ  ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของเจ้าของข้อมูล  เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม  นอกจากนี้เจ้าของข้อมูลยังมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้  แต่การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม  ใช้  และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่บริษัทได้มา  โดยอาศัยความยินยอมของเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะถอนความยินยอม / For sensitive personal data to collect, use, store, disclose and/or transfer to foreign countries which the sensitive personal information of customers for various purposes as required by law, consent is required. In addition, customers also have the right to withdraw their consent but the withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the collection, use and disclosure of the customer's personal information that the "company" acquired by means of the customer's consent prior to the withdrawal of consent
          3. บริษัทจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิหรืออายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่ง (10 ปี) กรณีข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจะเก็บไว้เป็นระยะเวลา 90 วัน / The company will not keep personal information beyond the time limit specified by law and the period of claim or civil litigation period (10 years) in case of motion picture data will be kept for 90 days
          4.  การถอนความยินยอมจะถอนเมื่อใดก็ได้   เว้นแต่จะมีข้อจำกัดสิทธิการถอนความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ / Withdrawal of consent may be withdrawn at any time unless there are restrictions on the right of withdrawal of consent required by law

ก่อนให้ความยินยอมข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ด้านบนของหนังสือยินยอมฉบับนี้โดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน / Before giving my consent, I have read and fully understood the terms and conditions for disclosure of personal data set forth at the top of this consent letter therefore have signed as evidence *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy