Conveni de col·laboració amb Sa Pobla Ràdio
L'Ajuntament de sa Pobla, a través de Sa Pobla Ràdio, pretén dotar a la ciutadania d'una eina oberta, plural, professional, propera i participativa. Tal i com recull l'article 14 del Reglament de funcionament i organització de l'emissora local, tots els col·laboradors que prenguin part de forma regular i estable en el funcionament de l’emissora seran considerats membres de la mateixa. La vinculació amb l’emissora quedarà recollida mitjançant la signatura d’un document d’acceptació dels drets i deures del col·laborador.

Pots consultar el Reglament complet en aquest enllaç: https://drive.google.com/file/d/1PEF0tjBU5dK-hYleNH7ZtyOcNWKSuVGK/view?usp=sharing 

Si t'interessa col·laborar amb un programa a Sa Pobla Ràdio, suposa acceptar els drets i les obligacions del Reglament. Cal emplenar aquest formulari:
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Reglament de funcionament i organització de Sa Pobla Ràdio
Article 12
Podran prendre part en les tasques de l’emissora totes aquelles persones que ho desitgin, ja sigui a títol individual o en representació de qualsevol entitat, de manera totalment voluntària i sense retribució.

Article 13
Per esdevenir col·laborador de Sa Pobla Ràdio caldrà haver rebut una breu formació específica per part del personal de la ràdio, així com elaborar una proposta de contingut que vehiculi la seva participació a l’emissora en forma de programa (Annex 2). Aquesta proposta haurà de ser validada per l’equip tècnic de coordinació de la ràdio i per la regidoria de Participació Ciutadana en base als criteris establerts en el CAPÍTOL SEGON d’aquest reglament i en consonància amb el conjunt de la graella de programació.

Article 14
Tots els col·laboradors que prenguin part de forma regular i estable en el funcionament de l’emissora seran considerats membres de la mateixa. La vinculació amb l’emissora quedarà recollida mitjançant la signatura d’un document d’acceptació dels drets i deures del col·laborador (Annex 1).

Article 15
Els drets dels col·laboradors de Sa Pobla Ràdio queden estipulats en base als següents principis:

a) Tots els col·laboradors de l’emissora tindran llibertat per realitzar els programes que tinguin assignats en la forma que creguin més adient, segons els criteris de qualitat i rigor, i en base a la definició de programa acordada amb la coordinació de l’emissora, mantenint sempre el respecte als principis generals de l’emissora i del present reglament.

b) Els col·laboradors de l’emissora rebran el suport tècnic i humà necessari per al desenvolupament de la seva tasca, d’acord amb les disponibilitats del servei.

c) Els col·laboradors de l’emissora tindran dret a obtenir un distintiu acreditatiu de l’emissora per a l’exercici exclusiu de la seva col·laboració amb la mateixa i mentre la seva relació de col·laboració estigui en vigor. El seu mal ús pot ser motiu de finalització de la seva col·laboració amb l’emissora.

d) Cap col·laborador de l’emissora podrà ser obligat a complir un acte professional o a expressar una opinió contrària a les seves conviccions, a l'ètica professional o als principis editorials, acollint-se a la clàusula de consciència.

e) Cap col·laborador de l’emissora podrà esbiaixar o distorsionar una informació per afavorir amb això, directament o indirectament, els seus interessos personals o de persones, grups o entitats de tot tipus relacionades amb ell.

f) Tot col·laborador de l’emissora té dret a la propietat intel·lectual del producte del seu treball. Mitjançant la seva vinculació amb l’emissora, cedeix els seus drets de reproducció d’aquest treball. Els originals podran ser reproduïts en d’altres mitjans amb què l’emissora arribi a un acord però haurà d’informar prèviament als col·laboradors de l’emissora que hagin participat en l’elaboració del treball i hauran de fer constar els seus noms.

g) Cap col·laborador de l’emissora estarà obligat a revelar les seves fonts d’informació. Es considera el secret professional com un dret i un deure ètic propi. La protecció de les fonts informatives constitueix una garantia del dret dels oients a rebre una informació lliure i una salvaguarda del treball professional.

h) Els/les treballadors/es i els/les col·laboradors/es que en el desenvolupament de la seva tasca a l’emissora siguin inclosos en un procés judicial, tindran dret a acollir-se, previ informe favorable de la regidoria de Participació Ciutadana, als serveis jurídics que es determini, que promouran la defensa del col·laborador fins a les últimes conseqüències, sense cost per al mateix.

i) Tot col·laborador de l’emissora estarà cobert per l’assegurança de responsabilitat civil pròpia de l’equipament municipal en el qual es desenvolupa l’activitat de l’emissora, i que li donarà cobertura durant el desenvolupament de la seva tasca
en les instal·lacions de Sa Pobla Ràdio

Article 16
Els deures dels col·laboradors de Sa Pobla Ràdio queden estipulats en base als següents principis:

a) Tots els col·laboradors de l’emissora hauran de complir i fer complir els principis i objectius que recull aquest reglament de funcionament.

b) Tots els col·laboradors de l’emissora hauran de tenir cura del material de la mateixa i presentar el màxim respecte per a la seva conservació i manteniment.

c) Qualsevol col·laborador de l’emissora haurà de comunicar a la coordinació de l’emissora qualsevol anomalia que detectin amb la finalitat que aquesta sigui resolta amb la major diligència.

d) Tots els col·laboradors de l’emissora hauran de mostrar respecte envers la resta de companys/es i la feina que aquests/es desenvolupin.

e) Tots els col·laboradors de l’emissora hauran de donar compliment als continguts, periodicitat i compromisos establerts durant el període de vinculació del servei de voluntariat, com a mostra de respecte envers l’audiència.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy