Great Compassion Mantra Recitation
持誦【大悲咒】活動

Please sign up below to register to recite the Great Compassion Mantra on behalf of all living beings, especially those suffering during this time of pandemic. The time frame is for one to three months.

欲為眾生持誦大悲咒者, 特別是為在全球新冠肺炎疫情期間受苦的眾生持誦, 請於下方報名註冊。 此活動為期一個月到三個月。
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Full Name 全名 Tên đầy đủ *
Gender 性別 Giới tính *
Have you participated in this Great Compassion Mantra recitation before? 您過去參加過誦持大悲咒的活動嗎? Bạn đã từng tham gia việc trì tụng Chú Đại Bi này chưa? *
How many days would you like to recite? (If you choose "Other," please specify number of days.) 您想誦持多少天? (如選"其他", 請註明天數) Bạn muốn trì tụng trong bao nhiêu ngày? (Nếu bạn chọn "Số ngày khác", vui lòng chỉ định số ngày.) *
Do you want to automatically renew your recitation each month? 要自動加入每月共修, 直到另行通知為止嗎? Bạn có muốn tự động ghi danh việc trì tụng của bạn mỗi tháng hay không? *
How many recitations do you want to do each day? 您打算 一天念幾遍? Bạn muốn trì tụng bao nhiêu lần (biến) mỗi ngày? *
Location (City, Country) 居住地 (城市, 國家) Địa điểm nơi bạn cư trú (Thành phố, Quốc gia) *
How did you find out about this event? 您如何得知本寺線上法會的消息? Làm thế nào bạn biết việc trì tụng này? *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Dharma Realm Buddhist University. Report Abuse