ПРАШАЛНИК / PYETËSOR/ QUESTIONNAIRE  
MFA North Macedonia
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Со цел овозможување на навремена реакција до надлежното Дипломатско-конзуларно претставништво и добивање на податални информации за Вашето прашање, молиме за додавање на директен контакт-мобилен/Për të marrë përgjigje në kohë nga Misioni Diplomatik-Konsullor kompetent dhe për të marrë informacion më të hollësishëm mbi pyetjen tuaj, ju lutemi shënoni numrin celular për kontakt direkt/In order to enable a timely response to the competent Diplomatic-Consular Mission and to obtain more detailed information on your question, please add a direct contact-mobile *
Во кое Дипломатско конзуларно претставништво на Република Северна Македонија  се обративте? /  Në cilën Përfaqësi Diplomatike-Konsullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut jeni drejtuar? /  Which diplomatic mission/ consular post of the Republic of North Macedonia have you contacted? *
Дали се обративте до Дипломатско конзуларно претставништво на Република Северна Македонија од приватни или професионални причини? /   A u drejtuat deri te Përfaqësia Diplomatike-Konsullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut për arsye private ose profesionale?/   Have you contacted the diplomatic mission/consular post of the Republic of North Macedonia due to private or professional/business reasons? *
Ве молиме објаснете го проблемот со кој се соочувате? /   Ju lutemi sqarojeni problemin me të cilin ballafaqoheni? /   Please provide a brief description of the problem you are having. *
Која е вашата професионална дејност? /  Cila është veprimtaria juaj profesionale?/  What professional activity/business are you engaged in? *
Дали добивте одговор за тоа што ве интересира од страна на дипломатите во Дипломатско конзуларноto претставништво на Република Северна Македонија? /   A keni marrë përgjigje për atë që ju intereson nga ana e diplomatëve në Përfaqësinë Diplomatike-Konsullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut?/   Have the diplomatic/consular staff at the diplomatic mission/consular post given you an answer regarding the issue of your concern? *
Како ја оценувате работата со странки на нашето Дипломатско конзуларно претставништво? /   Si e vlerësoni punën me palë në Përfaqësinë tonë Diplomatike-Konsullore?/   What would be your assessment of the work of our diplomatic mission/ consular post with clients? *
Дали сте побарале помош од друго место во врска со проблемот/ситуацијата со кој/а се соочувате?  /  A keni kërkuar ndihmë në ndonjë vend tjetër në lidhje me problemin / situatën me të cilën ballafaqoheni?/  Have you asked for assistance regarding the issue of your concern/ the situation you are facing from other institutions? *
Во која институција побаравте помош? /   Në cilin institucion keni kërkuar ndihmë?/   Which institution have you asked for assistance?   *
Оставете дополнителен коментар (доколку сметате дека е потребно) /   Lini koment plotësues (nëse konsideroni se është e nevojshme)?/   Please leave any other comment (should you think it is necessary).         *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy