แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าศาลา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
Required
3.ระดับการศึกษาสูงสุด *
4. สถานภาพการทำงานของผู้รับบริการ *
Required
ตอนที่ 2 ระดับคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าศาลา
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชิ้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
1.4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
1.5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
1.6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้รับบริการ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ
2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
3.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ ฯลฯ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
3.3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
3.4 ป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ระดับคุณภาพการใช้บริการ
4.ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
วัน / เดือน /ปี ที่ตอบ *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy