Wniosek o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia na rok szkolny 2021/2022
* - pola obowiązkowe
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nazwisko dziecka *
Imię dziecka *
Drugie imię dziecka
Data urodzenia dziecka *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia dziecka *
PESEL: *
Adres zamieszkania dziecka *
Województwo *
Powiat *
Gmina *
Nr telefonu kontaktowego *
Nazwiska i imiona rodziców / opiekunów *
Ważne!
Na podstawie art. 142 pkt 3 Prawo Oświatowe, kandydat przedkłada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie wystawia lekarz rodzinny).
Macierzysta szkoła podstawowa *
Proszę o przyjęcie mojego syna / córki do klasy *
Cykl 6-cio letni przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku od 7 do 10 lat, natomiast cykl 4-ro letni przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku od 8 do 16 lat.
Wybieram instrumenty, na które dziecko chce zostać przyjęte *
Proszę wybrać 3 instrumenty
Required
Jako główny instrument, na którym dziecko chce podjąć naukę wybieram *
Proszę wybrać jeden instrument
Czy kandydat posiada własny instrument? *
Jeśli posiada, to jak?
Czy dziecko będzie miało zapewnioną możliwość ćwiczenia w domu? *
Czy dziecko uczyło się wcześniej gry na instrumencie? *
Jeśli uczyło się, to na jakim?
Czy ktoś w rodzinie był / jest muzykiem? *
Oświadczenie, że chcę uczęszczać do oddziału zamiejscowego Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach w *
Proszę zaznaczyć odpowiedni oddział zamiejscowy
Niniejszym zobowiązuję się w razie przyjęcia syna / córki do Samorządowej Szkoły Muzycznej do regularnego posyłania go (jej) na wszystkie obowiązujące przedmioty, przestrzegania przez niego (nią) Statutu Szkolnego, Kodeksu Ucznia i wypełniania obowiązków szkolnych *
Domosławice, dnia *
MM
/
DD
/
YYYY
Klauzula informacyjna - Szkoła Muzyczna I stopnia w Domosławicach
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119) zwanego dalej „RODO”, informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania rekrutacyjnego jest Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach, Domosławice 24, 32-860 Domosławice.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, do którego można kierować ewentualne pytania i uwagi w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres email: iod@czchow.pl lub listownie na adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Muzycznej I st. w Domosławicach.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz § 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 12 kwietnia z 2019 r. poz. 686).
5. Dane dotyczące kandydatów przyjętych oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania rekrutacyjnego, zaś dane dotyczące kandydatów nieprzyjętych - przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w rekrutacji.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2).
8. Odbiorcami danych mogą być podmioty obsługujące administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (np. firmy w zakresie hostingu, niszczenia dokumentacji papierowej itp.) oraz uprawnione instytucje państwowe i samorządowe.
9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach. Report Abuse