คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ครอบคลุมคุณลักษณะ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาตามอัตลักษณ์ โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการประเมิน
1.1 ชื่อ-สกุลบัณฑิตที่ขอให้ท่านประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)
Your answer
1.2 สำเร็จการศึกษาในระดับ
1.3 คณะที่สำเร็จการศึกษา
2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
2.1 ชื่อหน่วยงาน
Your answer
ที่อยู่
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
E-mail
Your answer
2.2 ประเภทของหน่วยงาน
2.3 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.4 ระยะเวลาที่บัณฑิตปฏิบัติงานกับท่าน
2.5 เกณฑ์/จุดเน้นที่สำคัญในการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงานของหน่วยงาน (เลือกตอบที่สำคัญเพียง 3 ข้อ)
2.6 ท่านคิดว่าลักษณะงานที่พนักงาน/บัณฑิต (ตามรายชื่อข้อ 1.1) ปฏิบัติตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษามาหรือไม่
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms