คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ครอบคลุมคุณลักษณะ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาตามอัตลักษณ์ โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการประเมิน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must select exactly 3 options.
  This is a required question
  This is a required question