แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำชี้แจง : แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่งต่อการนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
โปรดเลือกทำลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ ของท่านเพียงระดับเดียว
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุดตอนที่ 1 สถานะผู้รับบริการ *
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ *
5
4
3
2
1
1. บุคลากรสามารถให้บริการอย่างเป็นมิตร มีน้ำใจและเต็มใจในการบริการที่ตรงตามประเด็น สามารถแก้ไขปัญหาได้
2. ข้อมูลที่ให้บริการมีความทันสมัย ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ และสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
3. ช่องทางการติดต่อสื่อสารสะดวก เหมาะสมในการให้บริการทั้งบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. Report Abuse