แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ปี 2560
แบบประเมินมีทั้งหมด 4 ตอน ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินให้ครบถ้วน เพื่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการจากหน่วยงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1.1 สถานะของผู้ใช้บริการ (ตอบเพียงข้อเดียว)
1.2 ท่านได้รับบริการ การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาระบบราชการ จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1.3 ท่านขอรับบริการตามข้อ 1.2 โดยช่องทางใด (ให้ตอบเพียงข้อเดียว)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ
กรุณาเลือกช่องว่างที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน (โปรดตอบทุกข้อ)
2.1 ด้านคุณภาพการให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจมาก
1. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
2. มีความถูกต้อง ครบถ้วนของการให้บริการ
3. มีการให้บริการทั่วถึง ทันการณ์และเพียงพอ
2.2 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจมาก
1. มีการติดประกาศแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ
2. มีการให้บริการเป็นระบบตามลำดับก่อน-หลัง
3. มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจมาก
1. มีป้ายประชาสัมพันธ์ บอกจุดให้บริการที่ชัดเจน
2. มีจุดบริการเหมาะสม เข้าถึงสะดวก
3. มีความสะดวกสบายระหว่างรับบริการ
2.4 ด้านเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจมาก
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
2. มีความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ
3. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
ตอนที่ 3 ความประทับใจในการให้บริการครั้งนี้ (โปรดระบุ)
1. สิ่งที่ท่านประทับใจจากการได้รับบริการ
Your answer
2. สิ่งที่ท่านไม่ประทับใจจากการได้รับบริการ
Your answer
ตอนที่ 4 ความต้องการ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะ (โปรดระบุ)
1. ท่านต้องการบริการอะไรเพิ่มเติมในอนาคต
Your answer
2. ท่านมีความคาดหวังอย่างไรต่อการบริการในอนาคต
Your answer
3. ข้อเสนอแนะ เพื่อการนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการบริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms