แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

คำสั่ง : แบบบสำรวจนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจจากการได้รับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โปรดตอบคำถามแต่ละข้อให้สมบูรณ์ด้วยการเลือกคำตอบในช่องที่บ่งบอกถึงระดับความพึงพอใจของท่าน
ที่มีต่อบริการข้อมูลเว็บไซต์
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question