Rejestracja na kurs adaptacyjny
Szanowni Państwo,

w celu wzięcia udziału w warsztacie "Kuchnia integracyjna", który odbędzie 25 lipca w godzinach 18:00-20:30, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza.
Warsztat ma na celu zintegrowanie się środowiska migrantów ze społecznością lokalną poprzez wspólne gotowanie i dyskusje. Tematem przewodnim gotowania będzie wegelunch.
Podczas rozmów, oprócz kuchni i przepisów, skupimy się na kwestiach ekologicznych oraz pojęciu „zero-waste”.

Czas wypełnienia - do 5 minut.

Informujemy, że warsztat jest zorganizowany w ramach projektu "Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA *
W związku z korzystaniem ze wsparcia w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa przyjmuję do wiadomości, iż: 1. Administratorem moich danych jest Fundacja Ukraina (Partner - realizator projektu) z siedzibą przy ul. Ruskiej 46a/201, 50-079 Wrocław, tel. 571 330 203 e-mail iod@fundacjaukraina.eu 2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@fundacjaukraina.eu, adres siedziby wskazany w ust. 1) lub tel. 571 330 203 3. Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO.5. Odbiorcami moich danych osobowych będą: - Partner – realizator projektu, - Beneficjent - Lider projektu, tj. Dolnośląski Urząd Wojewódzki z siedzibą przy ul. plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, - Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Puławskiej 99a, 02-595 Warszawa - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawaoraz podmioty, które na zlecenie Partnera – realizatora projektu i Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności. 6. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od zatwierdzenia przez Organ Delegowany (tj. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) raportu końcowego z realizacji Projektu;7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu8. Posiadam prawo dostępu do treści do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczania przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, gdyż przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator 9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SZCZEGÓLNYCH I WIZERUNKU *
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych w zakresie pochodzenia etnicznego oraz wizerunku przez Fundację Ukraina z siedzibą przy ul. Ruskiej 46a/201, 50-079 Wrocław, tel. 571 330 203 e-mail iod@fundacjaukraina.eu w celach realizacji projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, że w tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności prawnej za składanie fałszywych oświadczeń (na podstawie art. 233 kk), oświadczam, że: *
wszystkie dane, które podałem/am są zgodne z prawdą
Źródło informacji o projekcie *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Ukraina. Report Abuse - Terms of Service