แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์

**คำชี้แจง : แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ จึงขอให้นักศึกษาระบุข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด คำตอบจะไม่มีผลต่อการเรียนของนักศึกศสแต่อย่างใด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.1  ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาตามประมวลการสอนรายวิชาอย่างชัดเจน
  1.2  ผู้สอนแจ้งเกณฑ์และวิธีประเมินผลล่วงหน้าชัดเจน
  1.3  ผู้สอนเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา
  1.4  ผู้สอนสอนเนื้อหาครบถ้วน และสอดคล้องตามประมวลการสอนรายวิชา
  1.5  ผู้สอนมีการเตรียมการสอนมาอย่างดี และจัดลำดับความต่อเนื่องของเนื้อหาอย่างเป็นระบบ
  1.6  ผู้สอนชี้แนะหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนอื่น ๆ อย่างเพียงพอ
  1.7  ผู้สอนสอนเนื้อหาทันสมัยหรือใช้ผลงานวิจัยประกอบการสอน
  1.8  ผู้สอนกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และทำงานร่วมกัน
  1.9  ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าเรียนและเช็คชื่อนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ     1.9  ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าเรียนและเช็คชื่อนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
  1.10 ผู้สอนมอบหมายงานเหมาะสมทั้งปริมาณและระยะเวลา
  1.11 ผู้สอนมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการสอนในเนื้อหาวิชา
  1.12 ผู้สอนใช้นวัตกรรม สื่อการสอนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
  1.13 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น
  1.14 ผู้สอนชี้แนะจุดมุ่งหมายประเด็นหรือข้อสรุปที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญ
  1.15 ผู้สอนแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในเนื้อหาวิชา
  1.16 ผู้สอนประเมินผลการเรียน (จากการสอบ) อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
  Please enter one response per row
  2.1  ผู้สอนทำความรู้จักและมีความเป็นกันเองกับนักศึกษาสม่ำเสมอ
  2.2  ผู้สอนมีความเมตตา กรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติต่อนักศึกษา
  2.3 ผู้สอนมีความอดทนให้กำลังใจ และมีความตั้งใจที่จะให้การช่วยเหลือ น.ศ.ทั้งใน-นอกเวลาเรียน  
  2.4 ผู้สอนมีบุคลิกภาพที่ดีและวางตัวเหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์ผู้สอน
  2.5 ผู้สอนอบรมและตักเตือนนักศึกษาในเรื่องที่ผิดระเบียบวินัยหรือไม่ถูกต้อง
  Please enter one response per row
  This is a required question