แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์
**คำชี้แจง : แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์และนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ จึงขอให้นักศึกษาระบุข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด คำตอบจะไม่มีผลต่อการเรียนของนักศึกศสแต่อย่างใด
สาขา *
ชันปี *
เพศ *
ภาคการศึกษา *
ภาคการศึกษาที่ประเมิน *
รายวิชาที่ประเมิน *
อาจารย์ผู้สอน *
อาจารย์ผู้สอน (2)
อาจารย์ผู้สอน (3 ถ้ามี)
1.ข้อมูลการสอนของอาจารย์ *
ให้นักศึกษา "คลิก" ลงในช่อง ที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษาให้มากที่สุด (ระดับคะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
1.1  ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาตามประมวลการสอนรายวิชาอย่างชัดเจน
1.2  ผู้สอนแจ้งเกณฑ์และวิธีประเมินผลล่วงหน้าชัดเจน
1.3  ผู้สอนเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา
1.4  ผู้สอนสอนเนื้อหาครบถ้วน และสอดคล้องตามประมวลการสอนรายวิชา
1.5  ผู้สอนมีการเตรียมการสอนมาอย่างดี และจัดลำดับความต่อเนื่องของเนื้อหาอย่างเป็นระบบ
1.6  ผู้สอนชี้แนะหนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนอื่น ๆ อย่างเพียงพอ
1.7  ผู้สอนสอนเนื้อหาทันสมัยหรือใช้ผลงานวิจัยประกอบการสอน
1.8  ผู้สอนกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และทำงานร่วมกัน
1.9  ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าเรียนและเช็คชื่อนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ     1.9  ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าเรียนและเช็คชื่อนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
1.10 ผู้สอนมอบหมายงานเหมาะสมทั้งปริมาณและระยะเวลา
1.11 ผู้สอนมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการสอนในเนื้อหาวิชา
1.12 ผู้สอนใช้นวัตกรรม สื่อการสอนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
1.13 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น
1.14 ผู้สอนชี้แนะจุดมุ่งหมายประเด็นหรือข้อสรุปที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญ
1.15 ผู้สอนแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในเนื้อหาวิชา
1.16 ผู้สอนประเมินผลการเรียน (จากการสอบ) อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
2.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1  ผู้สอนทำความรู้จักและมีความเป็นกันเองกับนักศึกษาสม่ำเสมอ
2.2  ผู้สอนมีความเมตตา กรุณา ยุติธรรม ปราศจากอคติต่อนักศึกษา
2.3 ผู้สอนมีความอดทนให้กำลังใจ และมีความตั้งใจที่จะให้การช่วยเหลือ น.ศ.ทั้งใน-นอกเวลาเรียน  
2.4 ผู้สอนมีบุคลิกภาพที่ดีและวางตัวเหมาะสมต่อการเป็นอาจารย์ผู้สอน
2.5 ผู้สอนอบรมและตักเตือนนักศึกษาในเรื่องที่ผิดระเบียบวินัยหรือไม่ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy