Ocena jakości współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi

Co roku dokonywana jest ocena jakości współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi. Bardzo ważnym elementem tego badania jest analiza opinii organizacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu. Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający identyfikację Państwa ocen. Prosimy zatem o przedstawienie szczerych opinii, które moglibyśmy wykorzystać do poprawienia jakości współpracy.
Ocena ogólna jakości współpracy
Czy w 2018 roku Pana(-i) organizacja współpracowała z Urzędem Miejskim w Koszalinie?
np. realizacja zadania, dotacja, użyczenie sali, patronat, udział w konsultacjach, spotkaniach, współpraca z jednostkami miasta - np. MOPR, biblioteki, szkoły i in.
W jakich obszarach Pana(-i) organizacja współpracowała z Urzędem Miejskim w Koszalinie w 2018 r.?
Zaznacz wszystkie pasujące
Z którymi z niżej wymienionych podmiotów, będących częścią samorządu koszalińskiego, Pana(-i) organizacja współpracowała w 2018 r.?
Zarząd Budynków Mieszkalnych, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Kultury 105, Bałtycki Teatr Dramatyczny, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Muzeum, Filharmonia Koszalińska, Zarząd Obiektów Sportowych, Miejski Zakład Komunikacji, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, Miejska Energetyka Cieplna, Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, rada osiedla, żłobek, przedszkole, szkoła, inna palcówka oświatowa, placówka opiekuńczo-wychowawcza, z żadnym z wymienionych
Your answer
Jak Pan(-i) ocenia intensywność współpracy swojej organizacji z samorządem w 2018 r.?
Jak ogólnie ocenia Pan(i) jakość współpracy swojej organizacji z samorządem w 2018 r.?
Jakie elementy w relacjach swojej organizacji z samorządem uważa Pan(i) za: (a) największą zaletę / mocną stronę; (b) największą wadę / problem?
Proszę wskazać maksymalnie 2 zalety i 2 wady obecnie działającego systemu.
Your answer
Jak Pan(i) ocenia wpływ dotychczasowej współpracy z samorządem na rozwój swojej organizacji?
Samorząd jako partner organizacji pozarządowych
Jak ocenia Pan(-i) aktywność władz samorządowych w sferze aktywizacji społecznej mieszkańców naszego miasta?
Jak Pan(-i) ocenia sposób, w jaki Urząd Miejski w Koszalinie...
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Włącza organizacje w diagnozowanie problemów i potrzeb mieszkańców?
Informuje organizacje o swoich planach i działaniach?
Współpracuje z organizacjami przy tworzeniu prawa, programów i strategii?
Zleca organizacjom realizację zadań publicznych?
Współpracuje z organizacjami w sposób pozafinansowy?
Wspiera organizacje w systematyczny sposób – tworząc dla nich różnego rodzaju stabilne rozwiązania?
Wspiera integrację środowisk pozarządowych na swoim terenie?
Proszę zaproponować jedną, konkretną rzecz, którą powinny zrobić władze samorządowe, aby znacząco poprawić jakość i użyteczność współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Your answer
Organizacje pozarządowe jako partner samorządu
Jak ocenia Pan(i) poziom aktywności społecznej mieszkańców Koszalina?
(w tym liczbę i aktywność działających w Koszalinie organizacji pozarządowych)
Jak Pan(-i) ocenia sposób, w jaki znane Panu(-i) organizacje pozarządowe…
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Diagnozują problemy i potrzeby odbiorców swoich działań?
Informują samorząd i inne organizacje o swoich planach i działaniach?
Angażują się w tworzenie nowego prawa, programów i strategii?
Współpracują z samorządem podczas realizacji przez nie zadań publicznych?
Współpracują z samorządem w sposób niefinansowy?
Działają na rzecz integracji środowiska pozarządowego?
Miejsce na uwagi, sugestie, wskazówki dotyczące współpracy.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service